Erasmus 2014-2021


Ogólne informacje na temat programu Erasmus +

Karta Erasmusa+ (ECHE) 2014-2021

KARTA ERASMUSA+ (ECHE) 2021-2027

Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020

Deklaracja Polityki Erasmusa 2021-2027

PO WER
 
Erasmus+

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Młodzi ludzie, studenci i dorośli będą mieli możliwość, aby zdobyć doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+.

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje:

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Wyjazdy studentów:

- w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni,
- w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów).

W nowym programie możliwe będzie skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Studenci będą mogli wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). Instytucje szkolnictwa wyższego mogą jednak traktować w sposób uprzywilejowany studentów, którzy jeszcze nigdy nie skorzystali z programu mobilności za granicą.

Dodatkowo studenci  niepełnosprawni oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będą finansowani z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni..

Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.Wyjazdy pracowników uczelni:

- w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni,
- w celach szkoleniowych.

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

» Więcej informacji na temat programu Erasmus+

Kontakt
Rekrutacja studentów
Erasmusowe uczelnie partnerskie
Informacje dla wyjeżdżających studentów
Stawki stypendiów - studenci
Możliwości dla pracowników Uczelni
Online Linguistic Support
UWAGA STUDENCIE!
 
Jeśli chciałbyś zostać opiekunem studenta zagranicznego przyjeżdżającego na studia/praktyki ERASMUSA do naszej uczelni, zgłoś się do grupy ERASMUS CENTER wypełniając poniższą ankietę:
 
ANKIETA
 
Za aktywność w ramach Erasmus Center otrzymasz dodatkowe punkty przy rekrutacji na wyjazdy Erasmusowe w przyszłych latach, ale także poznasz bardzo ciekawych ludzi, podszkolisz  język obcy i być może nawiążesz przyjaźnie na całe życie.
 
Zapraszamy!

 

COVID-19 Informacje

Uwaga Studenci Erasmusa.W związku z wcześniejszymi powrotami do kraju oraz rezygnacją z wyjazdów Erasmusowych związanych  z COVID- 19 można ubiegać się zwroty dodatkowych kosztów poniesionych w związku z  rezygnacją lub wcześniejszym powrotem, który może zostać uznany jako tzw. "siła wyższa”

Jak powinno wyglądać zgłoszenie przypadku tzw. „siły wyższej”?

Student/Pracownik, który zdecydował się na przerwanie lub anulowanie wyjazdu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 powinien skontaktować się ze swoją uczelnią macierzystą i zgłosić przerwanie/rezygnację z mobilności: pismo/wiadomość mailowa. Powinien w tym zawiadomieniu podać przyczyny oraz przedstawić wstępną kalkulację poniesionych  kosztów, których nie da się odzyskać oraz załączyć kopie dokumentów poświadczających poniesienie tych wydatków. Dział Współpracy międzynarodowej i Integracji Europejskiej przekaże dokument do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Mobilność przerwana/anulowana z uwagi na zaistnienie „siły wyższej”, w stosunku do której jej zasadność zostanie poświadczona przez Narodową Agencję, zostanie  rozliczona przez uczelnię. Uczelnia dokona zwrotu środków dla uczestnika - jeżeli będzie to dotyczyć danej sytuacji.

Czy dokumenty dotyczące „siły wyższej” mogą być przesłane mailem.

Dopuszcza wysyłanie dokumentów związanych z „siłą wyższą” z powodu COVID-19 (wniosek, etc.) w formie skanów przesyłanych w poczcie elektronicznej. Dokumenty te będą podlegały weryfikacji w ramach standardowych procedur związanych z audytami i kontrolami, co oznacza, że uczelnia musi posiadać oryginał pisma/oświadczenia uczestnika mobilności oraz rachunki, potwierdzenia opłat. Dlatego prosimy o równolegle przesyłanie oryginałów pocztą.  

Przypominamy, że uczestnicy mobilności są zobowiązani do upewnienia się, czy linia lotnicza, w której dokonana została rezerwacja, dopuszcza możliwość odzyskania kwoty zapłaconej za bilet. Jeżeli taka informacja nie jest dostępna na stronie internetowej linii lotniczej lub informuje ona o niemożliwości odzyskania kosztów biletu (jak to ma miejsce w przypadku tzw. tanich linii lotniczych), prosimy o oświadczenie z ta informacją podpisane przez uczestnika 

Czy student, który wraca do Polski i zdalnie kontynuuje naukę w Polsce może pobierać stypendium Erasmusa?

Nie. Stypendium jest przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą.  Jeżeli student wróci do kraju przed upływem minimalnego czasu trwania mobilności, to jego sytuacja będzie spełniała definicję „siły wyższej”. Stypendium Erasmusa nigdy nie jest wypłacane po powrocie do kraju z uwagi na cel jego otrzymania (pokrycie części kosztów pobytu za granicą).

Czy student, którego mobilność trwa ponad wymagane minimum (SMS > 3 miesiące, SMP > 2 miesiące) i który postanawia wrócić do Polski może starać się o zwrot poniesionych kosztów z tytułu zakwaterowania opłaconego do czerwca 2020? Czy student, który nie wyjechał , a musi zapłacić za akademik może zwrócić się z prośbą o zwrot kosztów zakwaterowania?

Tak, można ubiegać się o uznanie jako  przypadek „siły wyższej”. Jednak do podania musi być załączona umowa o wynajem akademika lub email z Agencji/Uczelni wynajmującej pokój, że nie zwolniono studenta z opłaty za okres, w którym student nie przebywał w akademiku oraz potwierdzenie dokonania zapłaty.

Refundacja kosztów będzie możliwa dopiero po uznaniu przez Narodową Agencję tzw. przypadku „siły wyższej”, dlatego prosimy o zbieranie wszystkich dokumentów, a w razie wątpliwości o kontakt ze swoim opiekunem z Działu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej.

 

Kontakt

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą
Dział Nauki, Zarządzania Projektami
i Współpracy z Zagranicą
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kierownik
mgr Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Piórkowska
tel.: 61 854-62-50
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl

mgr Magdalena Rolska
tel.: 61 854-60-34
e-mail: mkaczmarczyk@ump.edu.pl

» Więcej informacji kontaktowych

Zobacz także

Biuro Obsługi Badań
ul. Fredry 26/28
61-927 Poznań
tel. 61 45 24 235

Pn - Pt. 8:00 - 16:00
Sb 10:00 - 20:00