Ważne dokumenty

1. Biuletyn Informacji Publicznej UMP
2. Uchwały Senatu
3. Zarządzenia Rektora
4. Zarządzenia Kanclerza
5. Statut Uczelni
6. Strategia Rozwoju Uczelni
7. Strategia Umiędzynarodowienia UMP
8. Logotyp Uczelni - [JPG] [CDR]
9. Logotyp Uczelni w wersji anglojęzycznej - [JPG] [CDR]
10. Księga Znaku
11. Listowniki i wizytówki
12. Regulamin Organizacyjny
13. Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi w UMP
14. Kodeks Etyki
15. Regulamin Pracy
16. Regulamin Wynagradzania Pracowników
17. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
18. Regulamin udzielania zamówień publicznych
19. Regulamin Centrum Nauczania w Języku Angielskim
20. Umowy
21. Regulaminy odbywania podróży służbowych
22. Regulamin studiów, Regulamin studiów podyplomowych, Regulamin Szkoły Doktorskiej, Regulamin organizacji studenckich, Regulamin Domów Studenckich, Regulamin przyznawania miejsc w Domach Studenckich, Regulamin świadczeń dla studentów, Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla doktorantów
23. Wniosek o udostępnienie zasobów z Archiwum UMP
24. Procedury systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w UMP
25. Druk sylabusa dla przedmiotów na studiach doktoranckich
26. Polityka Ochrony Danych Osobowych
27. Polityka prywatności
28. Deklaracja dostępności

 

Komunikat

Formularze, wnioski i wzory umów dla pracowników dostępne są w systemie
WISUS P