Podmioty lecznicze UMP

  Podmioty lecznicze UMP:
Pełnomocnicy Rektora:
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu  
2. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz
3. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi prof. dr hab. Tomasz Kotwicki
4. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera dr hab. Jarosław Szydłowski
5. Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej dr hab. Agata Czajka-Jakubowska

ZAKRES PRAC DZIAŁU SZPITALI KLINICZNYCH I INWESTYCJI SZPITALNYCH
 1. koordynuje działania inwestycyjne realizowane w szpitalach klinicznych we współpracy z Działem Kontrolingu;
 2. prowadzi sprawy związane z dotacjami na zakupy inwestycyjne oraz z planowaniem budżetów przez podmioty lecznicze, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego;
 3. koordynuje sprawy związane ze współpracą szpitali klinicznych;
 4. prowadzi sprawy związane ze statutami podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego;
 5. prowadzi sprawy związane z planami finansowymi podmiotów leczniczych;
 6. na potrzeby zarówno Uczelni, jak i zewnętrznych jednostek, w tym Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Wielkopolskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, przygotowuje zbiorcze zestawienia w zakresie sprawozdawczości finansowej nadzorowanych podmiotów;
 7. przygotowuje analizę rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego;
 8. przygotowuje dla Senatu Uczelni roczną informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego;
 9. przygotowuje dla dyrektorów wszystkich podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego, roczne informacje o prowadzonej przez te podmioty działalności;
 10. przygotowuje okresowe analizy finansowe oraz analizy prowadzonej działalności medycznej przez podmioty lecznicze, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego;
 11. współpracuje z Działem Kontrolingu oraz Działem Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru Właścicielskiego w zakresie prowadzonych analiz finansowych podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego;
 12. przygotowuje półroczne, kwartalne, miesięczne sprawozdania, m.in. o przychodach, kosztach i wyniku finansowym podmiotów leczniczych;
 13. prowadzi sprawy dotyczące umów zawartych pomiędzy Uczelnią a podmiotami leczniczymi w zakresie udostępnienia jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed-i podyplomowego w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 14. prowadzi sprawy dotyczące powołania, funkcjonowania, organizacji oraz odwoływania rad społecznych podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego;
 15. koordynuje sprawy dotyczące powoływania rad klinicystów działających w podmiotach leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego;
 16. zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi Uczelni prowadzi sprawy związane ze skargami i wnioskami w odniesieniu do szpitali klinicznych;
 17. prowadzi obsługę komisji powoływanych przez Senat i władze Uczelni w zakresie dotyczącym podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego.

» Szczegółowy harmonogram sprawozdawczości obowiązujący w 2022 roku SP-ZOZy, dla których Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest podmiotem tworzącym.

 

Kontakt

Dział Szpitali Klinicznych i Inwestycji Szpitalnych
Collegium Maius, pok. 2 i 3
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-62-69
fax.: 61 854-60-19
e-mail: dnw@ump.edu.pl

Kierownik
mgr Joanna Krolek-Dziekańska

tel.: 61 854-62-69
e-mail: jkrolek@ump.edu.pl

mgr Agnieszka Krawczyk
tel.: 61 854-62-71
e-mail: akrawczyk@ump.edu.pl

mgr Renata Godoń
tel.: 61 854-62-73
e-mail: renata.godon@ump.edu.pl

Logo