< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza

na świadczenie usług szkoleniowych w ramach kursu podyplomowego dla lekarzy dotyczącego terapii chorób układów oddechowego i krążenia opornych na konwencjonalne leczenie u pacjentów w stanie zagrożenia życia z wykorzystaniem pozaustrojowej techniki perfuzyjnej ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation),

w ramach projektu: Kurs "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr: POWR.05.04.00-0160/18.

» Zapytanie ofertowe
» Formularz zgłoszeniowy
» Wzór umowy
» Oświadczenie uczestnika

 


25.10.2019 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje