< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na usługę transportową - przewóz studentów na wizyty studyjne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na "Usługa transportowa - przewóz studentów na wizyty studyjne" realizowane w ramach projektu „MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-K303/16-00 z dnia 05.01.2017r.

» Więcej informacji
» Załącznik nr 1 - charakterystyka przedmiotu zamówienia
» Załącznik nr 2 - oferta cenowa
» Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy
» Załącznik nr 4 - oświadczenie
» Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług
» Załącznik nr 6 - wzór umowy