< Cofnij

Wyniki konkursu na realizację usługi transportowej

Dotyczy: DNI/ZO/07/2017

„Usługa transportowa – przewóz studentów na wizyty studyjne” realizowane w ramach projektu „MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-K303/16-00 z dnia 05.01.2017r.

» Szczegółowe informacje