< Cofnij

Staże naukowe w Kilonii

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak uprzejmie informuje, że 29 lutego 2016 rozpoczyna się kolejny nabór na staże naukowe na Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii (czas trwanie: od 2 do 4 miesięcy). Staże przewidywane są dla młodych pracowników (którzy do dnia 30 kwietnia 2016 roku nie ukończą 35 roku życia), którzy jednak legitymują się już pewnym dorobkiem naukowym. Staże na rok akademicki 2016/17 przyznawane będą według zasad określonych w regulaminie dostępnym na platformie Wisus https://uczelnia.ump.edu.pl/SSO/logowanie.aspx

Wymagane dokumenty (w języku angielskim lub w języku niemieckim i polskim):
- życiorys, wg wzoru dostępnego na platformie Wisus,
- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego lub niemieckiego wystawione przez instytucję do tego upoważnioną lub uczelniane Studium Języków Obcych,
- lista publikacji według przyjętych zasad (artykuły oryginalne, poglądowe, komunikaty zjazdowe),
- proponowany program pobytu, według wzoru dostępnego na platformie Wisus,
- opinia bezpośredniego przełożonego.

Warunki finansowe wyjazdów: strona niemiecka będzie wypłacać stypendium w wysokości 200€ na tydzień, natomiast Uniwersytet Medyczny w Poznaniu pokryje koszty podróży i ubezpieczenia oraz wypłaci kieszonkowe w kwocie 62,50€ na tydzień.

Informacji na temat stypendiów w Kilonii udziela pani Małgorzata Piórkowska: mpiorkow@ump.edu.pl; tel. 618546250.

Komplet dokumentów należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej (ul. Fredry 10, pokój 116). Nieprzekraczalny termin składania dokumentów upływa dnia 8 kwietnia 2016r., o godzinie 15.00.