< Cofnij

Otwarty nabór partnera do projektu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 5.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20, Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży.

Termin złożenia oferty: do dnia 29.05.2020 r.

» Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu
» Karta zgłoszeniowa