< Cofnij

Przedłużony nabór na partnera do projektu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przedłuża termin złożenia oferty do 8.05.2020 r. w ramach konkursu na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego polegającego na realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

- - - - - - - - -

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego polegającego na realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Konkurs pt. „Uczelnia dostępna II” o nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 ogłaszany jest w ramach Działania 3.5: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Kompleksowe programy szkół wyższych, Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin złożenia oferty: do dnia 8.05.2020 r.

» Szczegółowe informacje
» Karta zgłoszeniowa