< Cofnij

Ogłoszenie o naborze pacjentów do projektu

Szanowni Państwo,
Kierownicy Poradni i Ośrodków Zdrowia Psychicznego,
Lekarze, psychologowie, terapeuci  

Zwracamy się do Państwa z prośbą o kierowanie znajdujących się pod Państwa opieką rodzin z dziećmi w wieku 6-10 lat z podejrzeniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) na badania prowadzone aktualnie w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ma bogate doświadczenia w realizacji badań klinicznych i naukowych dotyczących zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży. ADHD to jeden z najczęściej występujących wśród dzieci i młodzieży problemów związany z dysfunkcjami w trzech różnych obszarach: zachowaniu uwagi, impulsywności oraz nadruchliwości. Szacuje się, że wymienione objawy mogą być obecne u powyżej 5% z nich. Ponadto wskazuje się, że zaburzenia te mogą występować u chłopców i dziewcząt z podobną częstością, choć przebieg może być nieco inny.

Obecnie prowadzimy badania w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Czynniki genetyczne i deficyty funkcji wykonawczych, jako podłoże zwiększonego ryzyka otyłości u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi.”

Projekt realizowany jest przez wykwalifikowany zespół lekarzy, psychologów i diagnostów laboratoryjnych - pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem badań jest wyjaśnienie przyczyn zwiększonego ryzyka występowania otyłości u dzieci z ADHD. Ocenie podlegać będą możliwe uwarunkowania genetyczne, związane z cechami neuropsychologicznymi, stresem, aktywnością fizyczną i dietą.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

Projekt jest realizowany w terminie od 01.10.2018 r. do 31.10.2019 r.


- Na czym polega badanie? -

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania:

  1. ankieta/rozmowa z dzieckiem - poprosimy dzieci o odpowiedź na pytania dotyczące odżywiania się, poziomu aktywności fizycznej, stanu emocjonalnego, i statusu społeczno-ekonomicznego rodziny)
  2. ankietowe badanie rodzica/opiekuna – pytania będą dotyczyły ciąży, porodu, rozwoju i zdrowia dziecka, wielkości ciała
    i zdrowia rodziców, warunków bytowych i stresujących wydarzeń w życiu dziecka).
  3. analizy genetyczne i endokrynologiczne – w tym celu dzieci zostaną poproszone o oddanie próbki krwi i śliny do badań laboratoryjnych
  4. badania neuropsychologiczne – dzieci wezmą udział w testach mierzących poziom uwagi, pamięci, impulsywności, zdolności odraczania gratyfikacji (testy mają postać łamigłówek lub prostych gier komputerowych).
  5. badania antropometryczne – zmierzone zostaną wysokość i masa ciała, obwód pasa i bioder, skład ciała (zawartość tłuszczu, wody, tkanki mięśniowej)


- Korzyści dla Rodziny -

Realizacja projektu wiąże się z następującymi korzyściami:


- Czy badanie jest bezpieczne? -

Charakter przeprowadzanych badań nie niesie ze sobą niebezpieczeństwa utraty zdrowia. Dane, które zostaną zebrane, będą miały charakter całkowicie poufny i zostaną wykorzystane jedynie do celów badawczych. Badania zostały zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (nr zgody 542/14 oraz 1197/16). Na każdym etapie przeprowadzanych badań możliwa jest Państwa rezygnacja z uczestnictwa dziecka/podopiecznego
w projekcie.


- Kto może wziąć udział w badaniu? -

Warunkiem przystąpienia do badania jest posiadanie informacji  z przedszkola, ze szkoły, z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży  potwierdzających podejrzenie ADHD.

Terminy badania jest ustalany indywidualnie podczas zgłoszenia telefonicznego w Sekretariacie Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UMP,  tel. 61 8491 531, 618491 400.

Badanie dziecka zajmie około 2,5h.


Z góry serdecznie dziękujemy za wsparcie procesu rekrutacji do projektu.

Z poważaniem,
Zespół projektowy