< Cofnij

Nabór uzupełniający na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16

W dniach 05.10.20115 - 02.11.2015 odbędzie się dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia do Niemiec na 2-gi semestr bieżącego roku akademickiego.

Zasady rekrutacji na praktyki w ramach programu Erasmus określa uczelniany regulamin programu Erasmus+.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne to:

1. Formularz zgłoszeniowy.
2. List motywacyjny.
3. Udokumentowana średnia ocen za wszystkie ukończone lata studiów liczona zgodnie z zasadami stypendium naukowego nie mniej niż 3,11 - zaświadczenie z dziekanatu
4. Zaświadczenia o znajomości języków obcych (bez możliwości ich sumowania):
a) Ocena z egzaminu w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
lub
b) Certyfikaty językowe
lub
c) inne zaświadczenie w przypadku języków mniej używanych (włoski, portugalski, hiszpański).
5. Udokumentowana praca na rzecz Organu Samorządu Studenckiego oraz w organizacjach studenckich.
6. Zaświadczenie o pracy w kole naukowym (od opiekuna koła potwierdzone przez Zarząd STN).
7. Prezentacja prac naukowych i ich publikacja (spis publikacji wraz z kserokopią pierwszej strony).
8. Reprezentacja w kolegialnych organach Uczelni: Senat, Rady Wydziałów
9. Działalność w innych organach i komisjach Uczelni regulowanych zapisami Statutu UMP oraz Regulaminem Samorządu Studenckiego UMP (m.in. Komisje Senackie, Komisje Wyborcze, Kolegia Dziekańskie i in., minimum jeden rok, potwierdzona przez Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego).
10. Potwierdzenie miejsc medalowych w mistrzostwach uczelni wyższych oraz innych zawodach sportowych w randze, co najmniej mistrzostw Polski.
11. Zaświadczenia o ukończeniu dodatkowych kursów i szkoleń np.: szkoły letnie, itp. trwających minimum 1 tydzień i związanych z kierunkiem studiów
12. Zaświadczenie o studiach na innych kierunkach - powyżej 1 roku lub ukończone
13. Praca wolontaryjna (zaświadczenia z podanym czasem pracy, min. 1 rok).
14. Potwierdzenie z Działu Współpracy Międzynarodowej o liczbie dni poświęconych pomocy przy organizacji przyjazdu lub/i opiece nad studentami zagranicznymi studiującymi na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ramach Programu Erasmus.

Szczegółowych informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej, ul. Fredry 10, pokój nr 116 (pierwsze piętro).

Na dokumenty studentów czekamy do dnia 02 listopada 2015 do godz. 15:00!