< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-magistranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-magistranta w ramach projektu pt. "Indywidualna odpowiedź biologiczna guza w raku piersi na promieniowanie protonowe w zależności od czynników molekularnych i mikrośrodowiska" ('Individual biological response of breast cancer tumours to proton irradiation in correlation with molecular and microenvironmental factors') finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Stypendium dla magistranta może być przyznane osobie, która jest studentem studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski

Szczegółowe wymagania:

Opis zadań:               

Określenie dawki promieniowania protonowego w małych objętościach (wielkości dziesiątek milimetrów), znacznie mniejszych niż znane z badań przeprowadzonych dla standardowej radioterapii protonowej (przed, w lub za pikiem Bragga). Przygotowanie wyników do publikacji, przygotowanie pracy magisterskiej (część WP1).

Typ konkursu NCN: OPUS - NZ

Termin składania ofert: 15.12 2021, godz. 12:00

Forma składania ofert: email: jmalicki@ump.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania: 18 miesięcy (magistrant)
Planowane rozpoczęcie pracy: 1.01.2022
Forma zatrudnienia: stypendium
Wysokość finansowania: stypendium magisterskie 1 000 zł miesięcznie (kwota netto)

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesłanie aplikacji składającej się z:

  1. podania/listu motywacyjnego w języku polskim lub angielskim
  2. danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) do co najmniej jednej osoby mogącej udzielić referencji,
  3. CV zawierającego informacje dotyczące dotychczasowej edukacji, publikacji, udziału w projektach badawczych, staży, stypendiów, osiągnięć naukowych, wyróżnień,
  4. kopii dyplomu/dyplomów wraz z suplementem zawierającym szczegółową listę ocen uzyskanych w trakcie studiów.

Aplikację należy przesłać do kierownika projektu, prof. dr hab. Juliana Malickiego na adres elektroniczny: jmalicki@ump.edu.pl. Wybrane osoby mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną poprzez platformę internetową. Konkurs zostanie zakończony po znalezieniu odpowiednich kandydatów.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Nazwa Jednostki: Wydział Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Julian Malicki, kierownik Katedry i Zakładu Elektroradiologii

UWAGA: Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@ump.edu.pl.

Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2021 r. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o projekcie oraz szczegółowa lista zadań przewidzianych do realizacji może zostać przesłana na prośbę kandydata. Osoba do kontaktu w tej sprawie: prof. dr hab. Julian Malicki, email: jmalicki@ump.edu.pl.