< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Wyniki postępowania

W ogłoszonym w dniu 30.01.2023 r. konkursie na stanowisko „doktoranta-stypendysty”, finansowanego w ramach projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki (NCN) pt. „Próba zrozumienia podłoża molekularnego strukturalnych wad kostnych kręgosłupa u człowieka”, wyłoniona została kandydatura Pani mgr Anny Szoszkiewicz.

 


Instytucja: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Katedra lub zakład: Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Miasto: Poznań
Stanowisko: Doktorant-stypendysta
Dyscyplina naukowa: biologia, medycyna
Data ogłoszenia: 30 stycznia 2023
Termin składania ofert: 02 lutrgo 2023
Link do strony: http://www.ump.edu.pl

Słowa kluczowe: genetyka, wady wrodzone układu kostnego, wady kręgów, WGS, ekspresja genów, badania funkcjonalne, NGS, sekwencjonowanie następnej generacji

Kierownik projektu pt. „Próba zrozumienia podłoża molekularnego strukturalnych wad kostnych kręgosłupa u człowieka” ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta. Głównym celem projektu jest identyfikacja nowych patogennych wariantów genetycznych w materiale genetycznym pacjentów z wrodzonymi wadami kręgów, badanych z wykorzystaniem WGS oraz innych metod molekularnych, a następnie udokumentowanie patogenności wybranych wariantów w analizach funkcjonalnych.

I. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:

  1. Posiadać tytuł magistra (lub równoważnik) w dziedzinie biologii molekularnej, biotechnologii, medycyny lub pokrewnej lub uzyskać tytuł zawodowy magistra w ww. dziedzinach przed rozpoczęciem zatrudnienia.
  2. Posiadać udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.
  3. Posiadać doświadczenie w dziedzinie biologii medycznej, genetyki, badań metodą NGS, analiz WGS i mikromacierzy, badań ekspresji genów, metylacji i konformacji chromatyny oraz innych badań funkcjonalnych.
  4. Posiadać znajomość języka angielskiego umożliwiającą czytanie piśmiennictwa naukowego, komunikację oraz przygotowywanie publikacji naukowych, najlepiej potwierdzoną zdobyciem certyfikatu.
  5. Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie doktorantem.

II. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

  1. CV z uwzględnieniem informacji o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, udziale w projektach lub kierowaniu projektami badawczymi, odbytych stażach naukowych, otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach.
  2. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra (lub informację z dziekanatu o planowanym terminie obrony pracy magisterskiej).
  3. Lista publikacji naukowych wraz z liczbą cytowań oraz indeksem Hirscha (wg Web of Science) i lista wynalazków, patentów, wdrożeń.

III. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres: jamsheer@ump.edu.pl lub jamsheer@wp.pl (preferowany) z adnotacją „Konkurs UMP” w tytule maila, w formie załącznika PDF.

IV. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 03 lutego 2023 r.

V. Forma zatrudnienia – stypendium doktoranckie.

Pozycja dostępna od lutego 2023 na okres 24 miesięcy, stypendium brutto brutto wynosi 5000 zł/miesiecznie. Istnieje opcja przedłużenia stypendium na tych samych warunkach na kolejne 12 m-cy, po uzyskaniu zgody Dyrkektora NCN na wydłużenie okresu realizacji projektu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu NCN, który może udzielić dodatkowych informacji:

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Jamsheer
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Rokietnicka 8
60-806 Poznań
Telefon: +48501760675
E-mail: jamsheer@ump.edu.pl lub jamsheer@wp.pl (preferowany)