< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego nr 2021/43/B/NZ7/02476 pt.: "Emitujące światło, dostarczające tlen, ukierunkowane na komórki nowotworowe nośniki fotosensybilizatorów dedykowanych do terapii fotodynamicznej głęboko umiejscowionych guzów nowotworowych", prof. dr hab. Marek Murias, ogłasza nabór na dwa stanowiska stypendysta-doktorant na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Szczegóły ogłoszenia:

Nazwa jednostki: Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta
Liczba stanowisk: 2
Typ konkursu NCN: OPUS - NZ
Termin składania ofert: 15.07.2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.08.2022
Forma składania ofert: poczta elektroniczna
Warunki zatrudnienia: Stypendium NCN (zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki)
Okres wypłacania stypendium: 48 m-cy
Wysokość stypendium: 5000 zł brutto brutto brutto/m-c (około 4300,00 zł netto w I i II roku kształcenia w Szkole Doktorskiej; około 3900,00 zł netto w II i IV roku kształcenia w Szkole Doktorskiej)

- Uczelnia zapewnia możliwość aplikowania o dodatkowe środki na badania ze środków uczelnianych i pozauczelnianych.
- Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: październik 2022

Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:
- Posiadać ukończone studia magisterskie z zakresu na kierunku biologia, biotechnologia, analityka medyczna, farmacja, biofizyka medyczna lub pokrewne

Dodatkowymi atutami będą:

- Znajomość zagadnień z zakresu biologii molekularnej i komórkowej, biotechnologii i nowoczesnych terapii przeciwnowotworowych
- Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych
- Doświadczenie w pracy ze zwierzętami

 Opis projektu i zaplanowanych zadań:

Jedną z cech wspólnych komórek rozwijających się w tkance nowotworowej, jest fakt, że rozwijają się w warunkach stałego niedoboru tlenu (tzw. hipoksji). Zjawisko to pociąga za sobą szereg problemów związanych z terapią nowotworów, ponieważ wiele leków używanych obecnie w terapii nowotworów opiera się na generowaniu reaktywnych form tlenu prowadzących do indukcji stresu oksydacyjnego i śmierci komórek nowotworowych. Przykładem takiej terapii jest terapia fotodynamiczna, która polega na aktywacji związków tzw. fotosensybilizatorów za pomocą światła z zakresu widzialnego, które na drodze reakcji fotodynamicznej prowadzi do powstawania reaktywnych form tlenu/wolnych rodników. W terapii fotodynamicznej czynnikami limitującymi jej skuteczność są niska penetracja światła do głębiej położnych tkanek oraz dostępność tlenu. Głównym celem projektu jest zaprojektowanie systemów dostarczających fotosensybilizator oraz czynniki niezbędne do zainicjowania reakcji fotodynamicznej do takich tkanek. Doktoranci zatrudnieni w projekcie będą wykorzystywać techniki związane z bioinżynierią pozyskiwania nanosfer z jedwabiu pajęczego posiadających ugrupowania peptydowe umożliwiające ich selektywne skierowanie przeciw komórkom nowotworowym. Doktoranci opanują również techniki inkorporacji do takich struktur związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym oraz ilościowej oceny wydajności tego procesu. Testy uzyskanych konstruktów, ich zdolności do dostarczania badanych związków do komórek nowotworowych oraz ich cytotoksyczności będą prowadzili w warunkach klasycznych hodowli komórkowych 2D, jak również hodowli 3D rozszerzonych o testy w warunkach hipoksji. Planowane testy in vivo obejmują użycie modelu błony kosmówkowo-omoczniowej zarodków kurzych jak również myszy immunoniekompetentnych. Doktoranci opanują techniki związane z prowadzeniem eksperymentów z zakresu terapii fotodynamicznej w/w modelach oraz obrazowania in vivo zachodzących zmian za pomocą metod opartych na luminescencji i fluorescencji. Uzyskany w w/w doświadczeniach materiał biologiczny posłuży im do prześledzenia zmian indukowanych przez testowaną strategię w wewnątrzkomórkowych ścieżkach przekazywania sygnałów, ekspresji wybranych genów i białek oraz strukturze komórek za pomocą metod biologii molekularnej oraz cytometrii przepływowej.

 Do zadań  doktorantów pracujących w projekcie będzie należało:

Doktoranci będą prowadzili badania pod opieką pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

- szczegółowe CV (prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

- kopia dyplomu ukończenia studiów,
- lista ewentualnych publikacji z dorobku Kandydata,
- lista ewentualnych osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych,
- informacje o ewentualnych stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniu naukowym zdobytym w kraju lub za granicą,
- informacje o warsztatach i szkoleniach naukowych oraz udziale w projektach badawczych
- co najmniej dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe do co najmniej dwóch osób, które mogą dostarczyć referencje,

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Ogłoszeniodawca nie odsyła ofert nadesłanych pocztą. Dokumenty należy przesłać do kierownika projektu: profesor Marka Murias, marek.murias@ump.edu.pl do dnia 15.07.2022 r.

Informujemy, że pracodawca skontaktuje się z wybranymi kandydatami po zakończeniu procesu aplikacyjnego. Rekrutacja obejmuje  ocenę aplikacji elektronicznej Kandydatów pod kątem wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu oraz ocenę rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej droga mailową (możliwość formy zdalnej).

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem projektu NCN, który może udzielić dodatkowych informacji: marek.murias@ump.edu.pl

Klauzula Informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@ump.edu.pl
  3. Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 01.12.2022.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.