< Cofnij

Komunikat w sprawie sytuacji epidemicznej - aktualizacja z dnia 12.03.2020

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Władz Państwa od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego. Oznacza to także zawieszenie przeprowadzania egzaminów, publicznych obron doktoratów, praktyk, zamknięcie Biblioteki z czytelnią, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Muzeum UMP.

Informujemy, że pomimo zawieszenia zajęć dydaktycznych, czas ten przeznaczony jest na pracę własną studenta z wykorzystaniem zdalnych metod dydaktycznych. Dlatego też prosimy nauczycieli akademickich o zamieszczenie niezbędnych materiałów w systemie AKSON. Rekomendujemy studentom kontakt mailowy lub telefoniczny z Dziekanatami.

Wszystkie konferencje i szkolenia w obiektach UMP, w tym Centrum Kongresowo-Dydaktycznym zostają zawieszone do odwołania.

Wstrzymujemy także zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin gości zewnętrznych. W przypadku złamania powyższych zaleceń przez studentów będą wyciągane sankcje przewidziane regulaminem studiów oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Prosimy społeczność akademicką o ograniczenie wyjazdów, jeśli nie są konieczne, a także unikanie zgromadzeń. Wyjazdy zagraniczne zostają zawieszone do odwołania.

Należy podkreślić, że pozostała działalność Uczelni, w szczególności badania naukowe, zebrania komisji, praca administracji, nie ulegają zawieszeniu. Szczegółowy sposób organizacji pracy Uczelni do dnia 25 marca br. określa Zarządzenie Rektora nr 23/20 z dnia 12 marca 2020 r.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o zachowanie zarówno rozwagi, jak i nieuleganie narastającej panice. Prosimy o stosowanie się także do poniższych zaleceń, o których informowaliśmy w uprzednich komunikatach:

 1. Koronawirus przenoszony jest drogą kropelkową i nie ma aktualnie szczepionki przeciwko temu wirusowi. Można jednak zmniejszyć ryzyko zakażenia postępując w taki sposób, jaki stosuje się w przypadku innych chorób przenoszonych drogą kropelkową:
  a) częste mycie rąk zgodnie z wytycznymi WHO
  b) zasłanianie ust i nosa podczas kichania zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazową,
  c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  d) stosowanie bezpiecznej odległości - co najmniej jeden metr -  od osób, które mają objawy ze strony układu oddechowego (kaszel, katar),
  e) unikanie rytuałów powitania (całowanie, obejmowanie się , podawanie ręki).
 2. Koronawirus jest szczególnie groźny dla osób starszych i osób o obniżonej odporności.
 3. Studenci powracający z wyjazdów zagranicznych proszeni są o pozostanie w domu przez kolejne dwa tygodnie. Każdorazowo osoby te muszą telefonicznie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego (tel. 61 646 78 60, 61 646 78 63). Należy także bezpośrednio po powrocie zawiadomić telefonicznie Dziekanat.
 4. W przypadku osób, które były w ostatnim czasie w rejonach objętych występowaniem koronawirusa lub miały bezpośredni kontakt z takimi osobami, lub podejrzewają taki kontakt i równocześnie mają wysoką temperaturę, kaszel, duszność lub problemy z oddychaniem prosimy o kontakt z Oddziałem Zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (tel. 61 646 78 60, 61 646 78 63). Prosimy, by w takiej sytuacji nie udawać się samodzielnie do lekarza, a bezwzględnie poprosić o wyspecjalizowany transport sanitarny.
 5. Wstrzymujemy zagraniczne wyjazdy pracowników i studentów naszej Uczelni.  Zagraniczne wyjazdy służbowe nie będą obecnie finansowane przez UMP. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzje będą podejmowane indywidualnie przez Rektora.
 6. Od dnia 3 marca br. zawieszamy przyjazdy do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z wyżej wymienionych obszarów, w ramach współpracy akademickiej UMP.
 7. Rekomendujemy zapoznanie się z wytycznymi European Centre for Disease Prevention and Control w zakresie prewencji zakażeń wirusem COVID-19 oraz zaleceniami GIS i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 8. Uprzejmie prosimy o spokojne i bieżące śledzenie komunikatów i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz podejmowanie działań zgodnych z nimi.


Prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Rektor

Konsultacja merytoryczna:

Prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności

Prof. dr hab. Jacek Wysocki
Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej

Zobacz także:

KOMUNIKATY