< Cofnij

Ekwiwalent świąteczny dla pracowników

P.T.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

realizując zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o wypłacie ekwiwalentu za bon świąteczny, proszę o składanie „Wniosku pracownika o przyznanie jednorazowego bonu świątecznego lub jego ekwiwalentu pieniężnego z ZFŚS” do Działu Spraw Socjalnych UMP drogą elektroniczną, po zalogowaniu się w systemie WISUS, do 30 listopada 2015 roku (Załącznik Nr 16 do Regulaminu ZFŚS). Jednocześnie przypominam, że podstawą do wypłaty jakiegokolwiek świadczenia z ZFŚS jest wcześniejsze złożenie „Oświadczenia pracownika Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej”. Poniżej pozwalam sobie przedstawić ustaloną wysokość wypłat świadczeń socjalnych dla pracowników UMP:

przy średniomiesięcznym przychodzie na jednego czlonka rodziny: kwota ekwiwalentu:
do 2 000,00 zł 550 zł
od 2 000,01 zł do 3 500,00 zł 450 zł
od 3 500,01 zł do 5 000,00 zł 350 zł
powyżej 5 000,00 zł 300 zł

Kierowników jednostek proszę o zapoznanie podległych pracowników z treścią niniejszego komunikatu oraz o pomoc w udostępnieniu i elektronicznym wypełnieniu wniosku.


Łączę wyrazy szacunku

KANCLERZ
/-/ mgr Bogdan Poniedziałek