< Cofnij

Zjazd Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

Zjazd Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

W miniony weekend na naszej Uczelni odbył się zjazd Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych, którego gospodarzem był Samorząd Doktorantów UMP. Organizacja zjazdu była możliwa dzięki nieocenionemu wsparciu dyrekcji Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wydarzenie rozpoczęło się przywitaniem Delegacji Doktorantów Uczelni Medycznych z całej Polski przez Panią Dyrektor prof. dr hab. n. med. Ewę Wender-Ożegowską oraz Pana prof. dra hab. n. farm. Tomasza Goślińskiego. Następnie uczestnicy zjazdu mieli okazję wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu przeprowadzonego przez Panią dr n. farm. Magdalenę Cerbin-Koczorowską pt. „Every teacher is a leader, every leader is a teacher”. Całe wystąpienie dotyczyło zagadnienia leadership’u, jego różnych postaci, a uczestnicy mogli również poznać własny potencjał w kierowaniu grupą. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część obrad, podczas której doktoranci skupili się na omówieniu rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania mobbingowi na uczelniach wyższych, przeprowadzania oceny śródokresowej oraz wymagań dotyczących indywidualnego planu badawczego na poszczególnych uczelniach medycznych, a także kształcenia doktorantów w języku angielskim.

Na Zjeździe obecna była również Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów Pani mgr Katarzyna Wychodnik, z którą dyskutowaliśmy na temat współpracy oraz wspólnych projektów DFUM oraz KRD.