< Cofnij

Zimowy nabór na studia 2021/2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza zimowy nabór na rok akademicki 2021/2022 na kierunek:

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA - międzyuczelniane studia II stopnia, stacjonarne, 1,5-roczne, realizowane z Politechniką Poznańską (prowadzone pod warunkiem uruchomienia tego kierunku przez Uczelnię).

Zasady rekrutacji:

  1. Od kandydatów wymagany jest dyplom inżyniera kierunku inżynieria farmaceutyczna lub kierunków pokrewnych.
  2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.
  3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

Terminy:

Rejestracja on-line (założenie konta, wybranie aplikacji na poszczególne kierunki studiów, wprowadzenie i zatwierdzenie wszystkich danych), wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer subkonta wygenerowany podczas rejestracji on-line oraz dostarczenie dokumentów odbędzie się w terminie 15-24.02.2022 r. do godz. 15:00.

Dokumenty:

Warunkiem umieszczenia na liście osób przyjętych jest dostarczenie do  Działu Rekrutacji przy ul. Bukowskiej 70, pokój E-115 (I piętro) następujących dokumentów:

Wyżej wymieniony komplet dokumentów należy złożyć OSOBIŚCIE lub przez UPOWAŻNIONEGO PEŁNOMOCNIKA w białej, wiązanej teczce, opisanej: imieniem i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym, nr telefonu, nazwą kierunku studiów i rokiem akademickim w Dziale Rekrutacji. Niedostarczenie dokumentów w terminie spowoduje SKREŚLENIE kandydata z listy przyjętych.

Akty prawne:

Uchwała 144/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 55/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustalenia terminu rejestracji on-line, zatwierdzenia danych w programie rekrutacyjnym, wniesienia opłaty rekrutacyjnej, składania wymaganych dokumentów, terminu ogłoszenia list rankingowych oraz list przyjętych na studia na I rok studiów na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 143/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 168/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uchwała nr 142/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 56/2021 Senatu UMP z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionej uchwałą nr 74/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku i uchwałą nr 100/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku