< Cofnij

Zaszczytny tytuł dla Profesora dr. hab. Arkadiusza Jawienia

Zaszczytny tytuł dla Profesora dr. hab. Arkadiusza Jawienia

Najwyższe wyróżnienie naszego Uniwersytetu - tytuł doktora honoris causa - otrzymał Prof. dr hab. Arkadiusz Jawień - wybitny chirurg naczyniowy. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 14 grudnia 2022 r. w auli Centrum Kongresowo-Dydaktycznego.

Uroczystość prowadził Rektor, profesor dr hab. Andrzej Tykarski, który przywitał wszystkich Gości, w szczególności Laureata zaszczytnego tytułu oraz Jego Rodzinę i Przyjaciół.

W imieniu Rady Kolegium Nauk Medycznych, na którym przeprowadzono postępowanie przyznające tytuł, głos zabrał Kanclerz profesor dr hab. Marek Ruchała. Podkreślił, że tym najwyższym tytułem i zaszczytem obdarzamy Osoby wyjątkowe o szczególnych osiągnięciach oraz niekwestionowanej postawie moralnej, uznając wybitne dokonania Pana Profesora dr. hab. Arkadiusza Jawienia na polu naukowym, klinicznym oraz dydaktycznym, a także Jego umiejętności i podejmowane wyzwania organizacyjne, działania w grupach eksperckich i towarzystwach naukowych oraz udział w ich tworzeniu i czynnej działalności w ich gremiach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Będąc członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej Pan Profesor przyczynił się do powstania dedykowanego chirurgii naczyń towarzystwa naukowego w kraju, a później został wybrany jego prezesem. Niewątpliwym uhonorowaniem pozycji i dorobku profesora był Jego wybór na prezesa Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej w kadencji 2014/2015. Pan Kanclerz podkreślił także utrzymywanie przez Laureata, absolwenta poznańskiej uczelni stałej naukowej współpracy w ramach prowadzonych badań klinicznych oraz rozwoju i kształcenia kadr naukowych i dydaktycznych, czynny udział i wystąpienia podczas konferencji organizowanych przez ośrodek bydgoski i poznański. Sięgając do kart historii i uznając to za znamienne Pan Kanclerz przypomniał o pierwszym wręczeniu doktoratu honoris causa w 1470 roku kanclerzowi uniwersytetu, dziekanowi z Exeter biskupowi Salisbury Lionelowi Woodville.

Laudację z okazji nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi dr. hab. Arkadiuszowi Jawieniowi wygłosił profesor dr hab. Zbigniew Krasiński, promotor w procesie nadania tej honorowej godności uniwersyteckiej. Przedstawił życiorys oraz naukowy dorobek profesora dr. hab. Arkadiusza Jawienia, uznając Go za najbardziej rozpoznawalnego polskiego chirurga naczyniowego na świecie, który z powodzeniem działając uczynił Klinikę Chirurgii Naczyń i Angiologii w Bydgoszczy jednym z wiodących ośrodków klinicznych w zakresie chirurgii naczyniowej w kraju. Dorobek naukowy Laureata to 629 publikacji, mierzony Indeksem Hirscha wynoszącym 22 oraz liczbą cytowań ponad 3000. W trakcie rozwoju swojej drogi naukowej Pan prof. dr hab. Arkadiusz Jawień uczestniczył w licznych ważnych stażach naukowych w zagranicznych ośrodkach klinicznych, co pozwoliło Mu na zdobycie ogromnej wiedzy i doświadczenia oraz zaowocowało możliwością wprowadzenia i rozwoju na gruncie polskim nowych technologii medycznych oraz działań organizacyjnych m.in. wprowadzenie techniki chirurgii laparoskopowej, badań epidemiologicznych w przewlekłej chorobie żylnej, coraz bardziej skutecznego małoinwazyjnego leczenia chorób naczyniowych, użycie stentgraftów brachowanych i fenestrowanych w regionie operacji tętniaków piersiowo-brzusznych, a w zakresie działań organizacyjnych: utworzenie poradni leczenia ran przewlekłych oraz stworzenie modelu leczenia owrzodzeń żylnych goleni i stopy cukrzycowej jako ogromny krok w kierunku rozpoczęcia tworzenia w kraju systemu opieki nad chorymi z ranami przewlekłymi. Pan Profesor jest również uznanym i cenionym działaczem zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym, uczestnicząc w pracach wielu towarzystw naukowych. Był członkiem założycielem Europejskiego Forum Żylnego oraz jego prezydentem, działaczem i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, gościem licznych kongresów naukowych i wykładów na zaproszenie, brał udział w pracach kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych. Za swoją pracę i działalność, był wielokrotnie nagradzany i honorowany wyróżnieniami ogólnokrajowymi, regionalnymi oraz zagranicznymi. Jest również uznanym dydaktykiem i nauczycielem akademickim, patronem wielu młodych naukowców,  do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora Centrum Kształcenia w Języku  Angielskim Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK. Nigdy nie zapomniał o swojej Almae Matris, utrzymując bliskie kontakty z pracownikami naukowymi Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, a obecnie Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii, współpracując w zakresie przygotowywania recenzji prac doktorskich dla jej pracowników, sporządzanych opinii i ekspertyz, wytycznych i podręczników do chirurgii naczyniowej czy flebologii, wygłaszanych wykładów na zaproszenie, wspólnie organizowanych konferencji naukowych. Promotor przypomniał również inicjatorów wniosku o nadanie honorowego zaszczytu: prof. dr. hab. Ryszarda Staniszewskiego, prof. dr. hab. Marcina Gabriela, prof. dr. hab. Stefana Sajdaka, prof. dr. hab. Marka Jemielitego, prof. dr. hab. Macieja Lesiaka, prof. dr. hab. Zbigniewa Krasińskiego.

Życzenia i podziękowania złożył również Pan Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski, który wręczył Laureatowi adres gratulacyjny, przedstawiając Jego zasługi dla regionu.

Wzruszającym momentem był z pewnością film gratulacyjny przygotowany przez Dyrekcję oraz młodzież i dzieci ze szkoły podstawowej oraz średniej z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie Pan Profesor rozpoczynał swoją edukację, także muzyczną.

Tematem uroczystego wykładu wygłoszonego przez Laureata były: „Wichry losów chirurgii naczyniowej”. Pan Profesor dr hab. Arkadiusz Jawień prezentując swoją drogę naukową i jej poznańskie początki, swoich mentorów i nauczycieli, profesora Adam Piskorza oraz Profesora Zygmunta Mackiewicza, podkreślił także wagę i znaczenie staży zagranicznych, w których miał możliwość uczestniczyć i „podglądać” nowoczesne metody i technologie medyczne, będąc różnie przyjmowanym jako chirurg z kraju Europy Wschodniej. Nawiązał do słynnej starożytnej Wieży Wiatrów i jednego z jej reliefów, symbolizujących Eurosa, Wiatr Wschodni określany mianem feralny, chociaż niosący ciepło i deszcz. Przedstawiając osiągnięcia lekarzy i naukowców ze wschodu, Ignaza Semmelweisa, Mikołaja Ecka, Alexandra Jassinowskiego, Romualda Węgłowskiego, prof. Rydygiera i innych, podkreślił, że wyniki ich ciężkiej i twórczej pracy wielokrotnie wyprzedzające późniejsze uhonorowane osiągnięcia innych ludzi, są dobrym przykładem dla młodych ludzi, jak unikać błędów, ale i jak korzystać z otwierających się możliwości i wyzwań tak, aby ich nigdy nie zmarnować. Kończąc wykład Profesor sentencjonalnie uznał, że może wiatr Euros okaże się jednak przyjaznym, ciepłym i pozytywnym powiewem i odwróci swoje negatywne wyobrażenie.

Dziękując za przyznanie zaszczytnego wyróżnienia tytułu doktora honoris causa naszego Uniwersytetu, Pan Profesor podkreślił, że wszystkie sukcesy jakie odniósł realizując swoją karierę naukową zawdzięcza rodzicom, nauczycielom, bliskim i wielu życzliwym osobom, które mogły przekazać Mu wiedzę i wszystkie cenne wartości. Dzięki wsparciu i miłości ukochanej żony Zofii, która z cierpliwością i zrozumieniem przyjmowała Jego kolejne aktywności realizowane zgodnie z dewizą i powołaniem chirurga stawiające los chorego w hierarchii wartości na najwyższym szczeblu, a także dzięki swojej niezłomnej postawie moralnej, mógł dostąpić zaszczytu uzyskania tej najwyższej godności akademickiej nadawanej przez Senat Uczelni.

Dopełnieniem artystycznym uroczystości był występ kwartetu smyczkowego Artu’S KWARTET, który wykonał kompozycję utworów nawiązując w repertuarze do muzycznych pasji Laureata.

» Fotogaleria z uroczystości