< Cofnij

Wybory Władz Uczelni na okres przejściowy 2019-2020

Zdjęcie

Konstytucja dla Nauki uchwalona w lipcu ubiegłego roku skróciła o rok kadencje prorektorów, dziekanów i prodziekanów w uczelniach publicznych. W związku z powyższym konieczne było wyłonienie nowych Władz Uczelni na okres przejściowy od 1.10.2019 r. do 31.08.2020 r.

Zgodnie z nowym Statutem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu uchwalonym w dniu 20 marca 2019 r. JM Rektor - prof. dr hab. Andrzej Tykarski na posiedzeniu Senatu w dniu 24 kwietnia 2019 r. przedstawił Senatowi UMP do zaopiniowania propozycje kandydatów na funkcje prorektorów, dziekanów wydziałów oraz kanclerzy kolegiów. Informujemy, że wszystkie kandydatury zostały pozytywnie zaopiniowane i tym samym, od 1 października 2019 r.  funkcje we Władzach Uczelni będą pełnić:

Po rozwiązaniu dotychczasowych Wydziałów z mocy Ustawy (30.09.2019 r.) powołano na mocy Statutu (od 1.10.2019 r.) nowe cztery Wydziały. Senat uchwalił następujący przydział kierunków studiów na Wydziały: