< Cofnij

Nowy sprzęt w Uczelnianym Centrum Aparaturowym

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że dzięki dotacji Władz Uczelni w kwocie 1 mln zł, Uczelniane Centrum Aparaturowe pozyskało na przełomie 2018 i 2019 roku następujące urządzenia naukowo-badawcze: digital droplet PCR (QX200, Bio-Rad), mikrotom mrożeniowy, mikrotom rotacyjny z torem wodnym i chłodzeniem oraz stację do zatapiania preparatów histologicznych. Ponadto, mikroskop fluorescencyjny Zeiss AxioVert.A1 został doposażony w obiektyw o powiększeniu 100x oraz moduł do ilościowej analizy obrazu (Intellesis HWL). Z kolei do Pracowni Zwierząt Doświadczalnych UCA zakupiono system do anestezji wziewnej zwierząt, zautomatyzowane stoły zabiegowe, system elektronicznego znakowania zwierząt, system do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą nadtlenku wodoru, zgrzewarkę rotacyjną, inkubator CO2 oraz komorę z laminarnym przepływem powietrza.

Dzięki ww. inwestycjom ukończono tworzenie w Uczelnianym Centrum Aparaturowym nowoczesnej Pracowni Immunochemii. Aktualnie, pracownia ta wyposażona jest w komplet urządzeń, umożliwiających pełen zakres preparatyki histologicznej, w tym zautomatyzowane zatapianie tkanek w formalnie, cięcie na skrawki, kriosekcję i poprzedzające barwienie procesowanie preparatu. Prócz odpowiedniego przygotowania materiału biologicznego, Uczelniane Centrum Aparaturowe oferuje możliwość wykonania barwień immunohistochemicznych oraz immunofluorescencyjnych. W przypadku mniejszej liczby preparatów, wykonujemy barwienia ręczne, natomiast w przypadku zlecenia większej liczby próbek, istnieje możliwość wykonania wystandaryzowanych barwień za pomocą automatycznej barwiarki. Doskonałym narzędziem na etapie oceny wybarwionych preparatów jest moduł Intellesis HWL, którego najważniejszym walorem jest możliwość „nauczenia” aplikacji rozróżniania określonych cech barwnych analizowanego obrazu poprzez tzw. segmentację, co powala następnie poddać go uszczegółowionej, precyzyjnej analizie. Dzięki automatyce tego procesu, związanej z tworzeniem odpowiednich algorytmów analizy poszczególnych typów barwień, możliwe jest znaczące ograniczenie czasu poświęconego na analizę dużej liczby zdjęć. Więcej informacji o możliwościach wykorzystania aplikacji Intellesis HWL można znaleźć na stronie producenta: https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/microscope-software/zen-intellesis-image-segmentation-by-deep-learning.html.

Szczególnej Państwa uwadze chcielibyśmy także polecić nowo zakupiony aparat do reakcji PCR III generacji (ddPCR). Technologia emulsyjnego PCR umożliwia określenie bezwzględnej ilości analizowanej sekwencji kwasów nukleinowych i ma tę przewagę nad rozwiązaniami PCR II generacji (real-time qPCR), iż pozwala na uzyskanie tej informacji bez konieczności użycia krzywej standardowej, wzorców wewnętrznych (genów referencyjnych) oraz powtórzeń technicznych prób. Ponadto, wynik nie jest zależny od wydajności reakcji. System ddPCR umożliwia określenie liczby kopii, wykrywanie mutacji oraz analizę ekspresji genów. Można go także wykorzystać do badań epigenetycznych, w tym oceny metylacji z wykorzystaniem sond zaprojektowanych na rejony metylowane. Możliwa jest praca z barwnikami fluorescencyjnymi FAM, VIC oraz HEX, jak również z sondami typu TaqMan oraz barwnikiem Eva Green. Wartym podkreślenia jest, że system umożliwia detekcję 1 kopii analizowanej sekwencji w próbce DNA, dzięki czemu wykorzystywany jest często w analizach o charakterze diagnostycznym. ddPCR pozwala na określenie zmian w poziomie ekspresji genu na poziomie 10% i mniej (czego nie da się wykonać z użyciem qPCR II generacji)  oraz wykryć mutację na poziomie 0.001% (qPCR z trudem wykrywa na poziomie 1%). Szczegółowe informacje o działaniu i zastosowaniach systemu QX200 ddPCR zainteresowane osoby znajdą na stronie producenta urządzenia: http://www.bio-rad.com/en-pl/product/qx200-droplet-digital-pcr-system?ID=MPOQQE4VY.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą naukową Uczelnianego Centrum Aparaturowego, dostępną na stronie www.uca.ump.edu.pl oraz powierzenie nam swoich badań i projektów.

Uczelniane Centrum Aparaturowe - Jesteśmy aby pomagać!