< Cofnij

Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa

21 kwietnia 2023 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństw, organizowana pod patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób. Obecni byli reprezentujący resort zdrowia i nauki wiceministrowie Piotr Bromber i Wojciech Murdzek, jak również przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej, samorządów zawodowych, środowisk studentów i doktorantów oraz nauczyciele akademiccy, dziekani i prodziekani odpowiedzialni za dydaktykę i jakość kształcenia. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Uczestnicy konferencji próbowali znaleźć odpowiedzi między innymi na pytania: Jak przygotować pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu? W jakie najistotniejsze kompetencje muszą być wyposażeni? Jak zbalansować potrzeby ilościowe i jakościowe edukacji medycznej? Przedstawiciele uczelni zrzeszonych w KRAUM dostrzegają problem deficytu kadr medycznych i wynikającą z tego konieczność zwiększenia kształcenia w tym zakresie.

Od kilku lat systematycznie rośnie liczba studentów przyjmowanych na uczelnie medyczne. Jednocześnie, uruchomieniem kierunku lekarskiego zainteresowanych jest coraz więcej uczelni niemedycznych, w tym również zawodowych. W związku z tym, pojawiają się obawy o jakość kształcenia w takich miejscach. Przewodniczący KRAUM pokreślił, że trzeba nie tylko kształcić więcej kadry medycznej, ale także zabiegać o najwyższą jakość tej edukacji - przede wszystkim w trosce o pacjenta.

Dyskusja w ramach konferencji odbywała się w ramach czterech paneli, które dotyczyły m.in. jednolitych zasad kształcenia przyszłych lekarzy, nowoczesnych metod edukacji, współpracy specjalistów różnych dziedzin medycyny w ramach udzielania kompleksowych świadczeń oraz komunikacji z chorymi.

W wydarzeniu tym nie zabrakło głosu przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w osobach: prof. dr hab. Małgorzaty Kotwickiej,  Prorektor ds. Dydaktyki,  dr hab. Anny Mani, Prodziekan Wydziału Lekarskiego, dr n. med. Beaty Buraczyńskiej-Andrzejewskiej, Kierownik Centrum Innowacyjnych Technik Nauczania,  mgr Nadii Majewskiej, Kierownik Uczelnianego Centrum Obsługi Studentów, mgra Patryka Gawora, Kierownika Centrum E-Learningu, dra Pawła Żebryka, Pełnomocnika Rektora ds. Ankietyzacji oraz przedstawicieli Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego między innymi Pawła Czudaja i Piotra Stachowiaka.  

Podsumowaniem Konferencji będą przygotowywane przez KRAUM rekomendacje w zakresie kształcenia na kierunkach medycznych.

Na stronie internetowej KRAUM dostępne są nagrania z konferencji.

Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa

Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa

Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa

Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa

Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa

Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa
   Źródło: https://kraum.org.pl