< Cofnij

IV nabór - POŁOŻNICTWO - studia drugiego stopnia, niestacjonarne

Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza na rok akademicki 2015/2016 IV nabór na kierunek

POŁOŻNICTWO
- studia II stopnia tzw. uzupełniające magisterskie, niestacjonarne.

Warunki i tryb rekrutacji w IV naborze zgodnie z zasadami określonymi w uchwale senatu nr 77/2014 z dnia 28 maja 2014r.

1. Kandydaci zobowiązani są do rejestracji on-line, uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wys. 85,- zł oraz dostarczenia następujących dokumentów:
- ankieta osobowa - wydrukowana po zakończeniu rejestracji on-line i podpisana,
- dyplom studiów I stopnia - oryginał lub odpis (jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze dyplomu, składa zaświadczenie o obronie pracy licencjackiej wraz z końcową oceną ze studiów I stopnia),
- zaświadczenie o średniej ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia,
- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku,
- kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez organ uprawniony lub biuro rekrutacji,
- dwie fotografie (format 3,5x4,5 podpisane),
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

2. Termin rejestracji on-line i dostarczenia dokumentów od 5 do 9 października 2015r. Wszystkie dokumenty w białej, wiązanej i opisanej teczce należy dostarczyć do Biura Rekrutacji Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Bukowskiej 70, pok. E-115 w terminie do 9 października 2015r. do godz. 15.00.

ZAREJESTRUJ SIĘ