< Cofnij

Autyzm w domu i w szkole

"Autyzm w domu i w szkole" to temat konferencji zorganizowanej 26 lutego 2019 r. przez Katedrę i Klinikę Reumatologii i Rehabilitacji oraz Katedrę i Zakład Psychologii Klinicznej. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem - spośród 600 zapisanych osób znaleźli się terapeuci, nauczyciele, pedagodzy, studenci oraz rodzicie i opiekunowie dzieci z autyzmem. Uczestnicy Konferencji przybyli z różnych, niekiedy bardzo odległych stron Polski, by poszerzać swoją wiedzę w murach naszej Uczelni.

Głównym celem konferencji było ukazanie różnych perspektyw funkcjonowania dziecka z autyzmem, zarówno w warunkach szkolnych, jak i domowych. Ponadto, przedstawiono nowe rozwiązania nakierowane na poprawę jakości życia dzieci z autyzmem, ich rodziców oraz osób z nimi współpracujących.

Wśród prelegentów znaleźli się zarówno wykładowcy z naszej Uczelni, jak i osoby z instytucji zewnętrznych - m.in. psychologowie, terapeuci, pedagodzy specjalni, logopedzi. Pozwoliło to przedstawić zagadnienia związane z ASD w szerokim ujęciu i z różnych punktów widzenia.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym JM Rektora UMP prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego, a realizowane było w ramach dwóch grantów pt.:

  1. "WSPARCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO RODZICÓW DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU" oraz
  2. "WSPARCIE FUNKCJONOWANIA EMOCJONALNEGO OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z ASD" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV, osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dr Anna Kostiukow

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie