Uniwersyteckie Centrum Biologii MedycznejUmowa nr UDA-POIS.13.01-002/08-00 z dnia 28 kwietnia 2009 roku


Cel projektu:

- rozbudowa bazy lokalowej Uniwersytetu Medycznego i wyposażenie jej w nowoczesna aparaturę badawczą;
- optymalne wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury uczelni;
- zwiększenie oferty dydaktycznej i jej uelastycznienie;
- zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia;

Uzasadnienie projektu:

Wzrost gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwój społeczeństwa wiedzy wymaga od Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego większego zaangażowania w życie społeczno – gospodarcze.
Chodzi o rosnące zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie nauk ścisłych i kształcenie ustawiczne. Poprawa infrastruktury Uniwersytetu Medycznego poprzez budowę Centrum Biologii Medycznej odpowiada potrzebom dydaktycznym stawianym przed uczelnią i przyczyni się do poprawy kapitału gospodarczego, ludzkiego i społecznego. Nowa baza lokalowa pozwoli na wdrożenie do praktyki pedagogicznej rozwiązań efektywnego nauczania, zapewniającego wysoką jakość, która bezpośrednio wiąże się z wprowadzeniem technologii do procesu nauczania i uczenia się. Technologia edukacyjna oznacza w tym ujęciu bazę sprzętową i jej użycie w celach dydaktycznych ( wyposażenie aparaturowe i audiowizualne). 
Nowo otwarte kierunki kształcenia będą nawiązywać do potrzeb rynku pracy, co w efekcie zwiększy atrakcyjność regionu i stworzy nowe warunki zatrudnienia. Poprawa infrastruktury UMP przyczyni się do poprawy kapitału gospodarczego, ludzkiego i społecznego. 


Lokalizacja:

Budynek usytuowany będzie między Centrum Medycznej Informacji Naukowej a Domami Studenckimi „Aspirynka” i „Medyk”.

Dane techniczne:

Projekt architektoniczny przewiduje docelowo realizację trzech segmentów budynku ( skrzydła A, B i C )Powierzchnia użytkowa trzech segmentów –wynosić będzie 15.927.90 m. kw. 

Skrzydła B i C stanowić będą część dydaktyczną i naukową, gdzie zaprojektowano pomieszczenia poszczególnych katedr. Każdy oddział części naukowo – badawczej zaprojektowano według szczegółowych ustaleń programu funkcjonalno – użytkowego, zgodnie z projektem technologicznym. W ramach każdej jednostki przewiduje się pomieszczenia w strefach funkcjonalnych:
1 – strefa edukacyjna – samodzielne pomieszczenia edukacyjne w ramach katedr: sale seminaryjne, laboratoria ćwiczeniowe;
2 – strefa laboratoryjna
3 – strefa pracy naukowej – pomieszczenia pracy wraz z pomieszczeniami sekretariatu, kierownictwa katedry, sal konferencyjnych, biblioteki katedry itp. 
4 – zespół pomieszczeń sanitarno – higienicznych wraz z szatnią
5 – pomieszczenia pomocnicze – magazynowe, gospodarcze;

Powierzchnia użytkowa budynku stanowi: 9.730 m. kw. , na którą składają się: 
• pomieszczenia z funkcją dydaktyczno – badawczą o łącznej powierzchni – 4.087 m. kw., którą to powierzchnie przypisano odpowiednio do katedr: 
- Katedra Biotechnologii Medycznej – 570 m. kw.
- Katedra Biologii i Ochrony Środowiska – 574 m. kw. 
- Katedra i Zakład Patofizjologii – 536 m. kw.
- Katedra i Zakład Genetyki – 599 m. kw. 
- Katedra Psychiatrii – 269 m. kw.
- Laboratorium Międzywydziałowe – 872 m. kw.
- Zwierzętarnia – 658 m. kw. 
• pomieszczenia techniczne o łącznej powierzchni 1.883 m. kw.
• komunikacja w całości budynku + szatnie+ kawiarenka + sanitariaty ogólnodostępne o łącznej powierzchni 2.269 m. kw.
• parkingi i łącznej powierzchni 1.491 m. kw.

W części edukacyjnej przewidywany jest zespół sal wykładowych – łącznie 5 sal wykładowych ( odpowiednio na 100 i 200 miejsc). Dodatkowo zaplanowane są sale seminaryjne: łącznie 6 sal ( odpowiednio na 25 i 50 miejsc). 

Obiekt w całości zaprojektowany został jako dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wejścia pozbawione są schodów i progów, a windy umożliwiać będą dostęp do poszczególnych kondygnacji. 

Wszystkie jednostki naukowe będą posiadać własne zaplecze laboratoryjne. W skład laboratorium międzywydziałowego wchodzić będą: 
• pracownia biologii molekularnej,
• pracownia biochemii;
• laboratorium ogólne (analityczne),
• pracownia cytologii,
• laboratorium izotopowe,
• pracownia RTG,
• pracownia mikroskopii.

Termin realizacji projektu: 31.01.2014 r.

Całkowity koszt projektu : 67.750.209,01 zł

Wysokość dofinansowania : 52.932.247,81 zł

Inwestycja jest oddana do użytku, w ramach zajęć dydaktycznych od początku roku akademickiego 2013/2014 przeprowadzane są wykłady i seminaria dla studentów wszystkich wydziałów i kierunków.Elewacja północnaElewacja południowaElewacja zachodniaElewacja wschodnia

Stan zaawansowania prac na dzień 28.02.2010

- Stan surowy( stan zaawansowania 64,16%)

- Przebudowa parociągu ( stan zaawansowania 93%)

- Posadzki na gruncie i części nadziemnej (stan zaawansowania prac 32,35%)

- Instalacja wodno – kanalizacyjna ( stan zaawansowania prac 35,05%)

- Instalacja elektryczna i niskoprądowa ( stan zaawansowania prac 0,69%)

- Przełożenie drogi i instalacji ( stan zaawansowania prac 72,60%)

- Nawierzchnie drogowe i krawężniki ( stan zaawansowania prac 17,98%)


Dokumentacja fotograficzna rok 2009

Dokumentacja fotograficzna rok 2010

Dokumentacja fotograficzna rok 2011

Dokumentacja fotograficzna rok 2012

Dokumentacja fotograficzna rok 2013

Dokumentacja fotograficzna rok 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik projektu:
mgr inż. Paweł Glaser
Dyrektor ds. Administracyjnych
tel.: 61 - 854 62 46
fax: 61 - 854 61 05
e-mail: sekr_dyr@ump.edu.pl