Komunikaty dla osób przyjętych

STUPENDIA POMOSTOWE
UWAGA MATURZYŚCI!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2022/2023.

Zgodnie z § 3 ’’Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2022/2023’’ program adresowany jest tylko do maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023”.

„Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2022/2023” Segment I A ( wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia-pomostowe.pl.

Program jest skierowany do maturzystów, absolwentów liceów i techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł. brutto wyliczony z czerwca 2022r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 04 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 roku (do godziny 16-ej) - kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Po dniu 25 sierpnia 2022 r. wnioski nie będą przyjmowane.

W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-740.
PEER SUPPORT
Chcesz studiować na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu?

Już dostałaś(eś) się na wymarzony kierunek i zastanawiasz się:
- jak będą wyglądały studia?
- czego będziesz potrzebować?
- gdzie będą odbywały się zajęcia?
- w której części miasta najlepiej zamieszkać?

Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałaś(eś) twierdząco to koniecznie odwiedź stronę Peer Support: http://peersupport.ifmsa.pl/poznan!

Znajdziesz tam odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, a także dowiesz się o wiele więcej na temat warunków studiowania na naszym Uniwersytecie.

Logo

GDZIE DOSTARCZYĆ DOKUMENTY?
Zastanawiasz się, gdzie dokładnie dostarczyć dokumenty rekrutacyjne? Nasi studenci przygotowali krótki filmik prezentujący jak nie zabłądzić w meandrach Collegium Stomatologicum, by bez trudu trafić do Działu Rekrutacji.

Koniecznie obejrzyjcie.

Władze administracyjne

 

Zobacz także