Erasmus 2021-2027

 

 

 

KARTA ERASMUSA+ (ECHE) 2021-2027

Deklaracja Polityki Erasmusa 2021-2027

 

ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE 

W sektorze Szkolnictwo wyższe mogą uczestniczyć szkoły wyższe, ich studenci i pracownicy, a w niektórych działaniach – również inne organizacje współpracujące z uczelniami. Warunkiem udziału uczelni w programie jest posiadanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, którą nasza Uczelnia posiada.
Program składa się z dwóch akcji:

AKCJA I. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

Wyjazdy edukacyjne studentów i pracowników uczelni

STUDENCI

Akcja ta wspiera fizyczną i mieszaną mobilność studentów szkół wyższych na wszystkich kierunkach i cyklach studiów (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolite studia magisterskie).

Studenci mogą odbyć okres studiów za granicą w partnerskiej uczelni lub odbyć staż/praktykę w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innej instytucji oferującej staż/praktykę. Łączenie studiów i praktyk jest możliwe. Studenci mogą łączyć okres studiów za granicą z praktyką/stażem.

PRACOWNICY UCZELNI

Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym. Mogą to być:

 Głównym celem szkolenia musi być rozwój kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej.

Program wspiera także intensywne programy prowadzone w tzw. formule mieszanej (łączącej część wirtualną i mobilność fizyczną), które stanowią ciekawą ofertę dla studentów w formie interaktywnych zajęć realizowanych w międzynarodowej grupie.

 

AKCJA II. WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

Współpraca instytucji szkolnictwa wyższego na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

„Partnerstwa współpracy” w sektorze Szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty, których celem jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. Rezultaty projektów powinny nadawać się do ponownego wykorzystania, oraz, w miarę możliwości, mieć silny wymiar interdyscyplinarny.
Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu. Partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 1 roku do 3 lat (od 12 do 36 miesięcy).

Kontakt
Rekrutacja studentów
Erasmusowe uczelnie partnerskie
Informacje dla wyjeżdżających studentów
Stawki stypendiów - studenci
Możliwości dla pracowników Uczelni
Online Linguistic Support

 

 

Zobacz także

Kontakt

Sekcja Współpracy Międzynarodowej
Dział Nauki, Pozyskiwania Grantów
i Współpracy Międzynarodowej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kierownik
Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

Małgorzata Piórkowska
tel.: 61 854-62-50
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl
Magdalena Rolska
tel.: 61 854-60-34
e-mail: mrolska@ump.edu.pl