Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej (system Android) Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej jUMP.

 • Data publikacji aplikacji mobilnej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niemożliwe jest używanie aplikacji w poziomie.
 • Po dwukrotnym powiększeniu czcionek aplikacja nie jest czytelna, nie wszystkie elementy są widoczne i dostępne do użytku.
 • Przyciski oraz niektóre teksty mają zbyt mały współczynnik kontrastu.
 • Większość elementów dotykowych jest zbyt mała, np.: pola do wpisania danych logowania, przełączanie języka, ikonka zmiany kontrastu, ikona dzwonka z powiadomieniami.
 • Dostępne linki otwierają się bez ostrzeżenia w przeglądarce.
 • Elementy w aplikacji nie są odczytywane w logicznej kolejności, a niektóre są pomijane (np. elementy wyróżnione, zdjęcia czy dane w wirtualnym spacerze).
 • Niektóre elementy mogą nie być czytelne dla czytników ekranów.
 • Nie wszystkie przyciski mają swoją nazwę i nie są odczytywane przez czytnik ekranu.
 • Wirtualne spacery nie zawierają audiodeskrypcji.
 • W przypadku aktualności czytnik ekranu czyta całość komunikatu, a nie tylko fragment widoczny na stronie.
 • Na stronie logowania pole dla hasła jest częściowo zasłonięte przez klawiaturę.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest dr Barbara Purandare, pełnomocnik JM Rektora ds. osób niepełnosprawnych - e-mail: bon@ump.edu.pl lub telefonicznie: 61 8547093. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi oraz żądanie dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, a także wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

W zgłoszeniu prosimy podać:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładne miejsce w aplikacji, w którym jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Państwa najwygodniejszy.

Na Państwa zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Państwa o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Państwa błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej lub treści, z Państwa zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Państwa zadowalające, mogą Państwo zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Collegium Maius (budynek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

» Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Deklaracja dostępności” na stronie UAM


2. Collegium Stomatologicum

Adres: ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:  ok 200 m od wejścia, na parkingu - wjazd od strony ul. Rokietnickiej lub Bukowskiej

Wejście do budynku:

Wejście od strony ul. Przybyszewskiego: wejście główne – podjazd, drzwi otwierane automatycznie.

Wejście z poziomu -1: : podjazd dostępny dla wózków od strony ul. Bukowskiej (od strony parkingu podjazd jest zbyt stromy).

 • Drzwi otwierane ręcznie.
 • Wejście z poziomu zero.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu, bez systemu komunikatów głosowej i przycisków z alfabetem Braille’a,
 • znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych - na każdym poziomie,
 • informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń na parterze po prawej stronie za portiernią.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 854-71-05

3. Centrum Biologii Medycznej

Adres: ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy wejściu głównym do Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne do budynku (od ulicy Marcelińskiej ).

 • Drzwi otwierane automatycznie, za nimi drzwi otwierane ręcznie,  
 • Wejście z poziomu zero.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, klatka schodowa od frontu - schody oznakowane, klatka schodowa z tyłu budynku - nieoznakowane,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu, z systemem komunikatów głosowych i przyciskami z alfabetem Braille’a,
 • znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych - na każdym poziomie,
 • informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń na górnej części ściany, na parterze, po prawej stronie.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Brak portierni. Kontakt do osób udzielających informacji/pomocy: tel. 609-091-793 lub Centrum Monitorowania Obiektów: tel. 61 854-76-01.      

4. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne / Biblioteka Główna

Adres: ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej, ok 150 m od wejścia głównego do budynku.

Wejście główne do budynku (od ulicy Przybyszewskiego).

 • Drzwi otwierane automatycznie.
 • Wejście z poziomu zero.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, schody centralnej klatki schodowej - oznakowane, pozostałe - nieoznakowane,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu, z systemem komunikatów głosowych i przyciskami z alfabetem Braille’a,
 • znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych - na każdym poziomie,
 • informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń na parterze za pierwszymi drzwiami wejściowymi, po prawej stronie znajduje się tyfloplan. Plany są także dostępne w portierni (za drugimi automatycznymi drzwiami po lewej stronie.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących) .

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 854-73-74

5. Collegium Humanum

Adres: ul. Rokietnicka 10, 60-806 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów e-mail: deo@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe: W pobliżu wejścia A do obiektu, na parkingu znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejścia główne do pomieszczeń dydaktycznych

- Wejście A - główne wejście do pomieszczeń dydaktycznych (wejście dalsze od strony ul. Rokietnickiej).
- Wejście B - do Zakładu Medycyny Sądowej (wejście bliższe od ul. Rokietnickiej).

 • Wszystkie wejścia z poziomu zero.
 • Drzwi otwierane ręcznie.
 • Konieczność użycia karty identyfikacyjnej UMP.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcz, nieoznakowane,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu, z systemem komunikatów głosowych i przyciskami z alfabetem Braille’a,
 • znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych - na każdym poziomie,
 • brak szczegółowych przejrzystych informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń. Przy windzie znajdują się tablice informujące o ogólnym przyporządkowaniu pomieszczeń do katedr i zakładów.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Brak portierni. Kontakt do osób udzielających informacji/pomocy: 609091793

6. Collegium im. prof. Adama Wrzoska

Adres: ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej, ok 50 m od wejścia głównego do budynku

Wejście główne do budynku (od ulicy Rokietnickiej).

 • Drzwi otwierane automatycznie.
 • Wejście z poziomu zero.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, wtróżnione kontrastem kolorystycznym,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu, z systemem komunikatów głosowych i przyciskami z alfabetem Braille’a,
 • znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych - na każdym poziomie,
 • informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń na parterze.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszacych).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń technicznych, laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Brak portierni. Kontakt do  osób udzielających informacji/pomocy: 609091793

7. Collegium Pharmaceuticum

Adres: ul. Rokietnicka 3, 60-806 Poznań.

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne do budynku (od ulicy Marcelińskiej ), wejście od ul. Rokietnickiej - w budowie.

 • Drzwi otwierane automatycznie.
 • Wejście z poziomu zero.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu, z systemem komunikatów głosowych i przyciskami z alfabetem Braille’a,
 • znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych - na każdym poziomie,
 • informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń na parterze po prawej stronie za pierwszymi rozsuwanymi drzwiami. Przy windzie znajdują się tablice informujące o ogólnym przyporządkowaniu pomieszczeń do katedr i zakładów.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Brak portierni. Kontakt do  osób udzielających informacji/pomocy: 609091793

8. Collegium Heliodori Święcicki (dawna nazwa Collegium Chemicum, budynek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Adres: ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

» Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Deklaracja dostępności” na stronie UAM

9. Collegium im. prof. Józefa Chmiela

Adres: ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (nieoznakowane) znajdują się na parkingu przynależnym do budynku - wjazd na parking po kontakcie z portiernią.

Wejście główne do budynku  (od ul Święcickiego, dalsze od ul. Grunwaldzkiej) - schody z poręczą, drzwi otwierane ręcznie.

Wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (od ul. Święcickiego - bliższe od ul. Grunwaldzkiej - drzwi otwierane ręcznie z podjazdem - konieczne użycie dzwonka w celu przywołania portiera - drzwi są zamknięte).

Inne wejścia: na parkingu wewnętrznym podjazd do wejścia bocznego.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • znajduje się winda, która obsługuje wszystkie poziomy i części obiektu, bez systemu komunikatów głosowych i bez przycisków z alfabetem Braille’a,
 • znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych - na każdym poziomie,
 • informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń na parterze.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 854-67-00

10. Collegium Anatomicum

Adres: ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe oznakowane miejsce dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parkingu przynależnym do budynku przed wejściu głównym - wjazd po kontakcie z portiernią.

Wejście główne do budynku

 • schody z poręczą,
 • drzwi otwierane ręcznie,
 • po prawej stronie schodów winda zewnętrzna - pomoc portiera można przywołać dzwonkiem znajdującym się na ścianie budynku przy windzie.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • w bocznych skrzydłach budynku przy schodach - schodołaz,
 • znajdują się windy, które obsługuje wszystkie poziomy i części obiektu, bez systemu komunikatów głosowych i bez przycisków z alfabetem Braille’a. O lokalizacje należy zapytać w portierni,
 • na 3 piętrze toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń na parterze, naprzeciw portierni.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 854-65-00

11. Collegium Marii Magdaleny

Adres: ul. św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych naprzeciw głównego wejścia.

Wejście główne:

 • schody od strony parkingu szyny do tylnego wejścia do budynku, bez poręczy,
 • drzwi otwierane ręcznie.

Wewnątrz budynku

 • znajdują się schody zaopatrzone w poręcz,
 • brak windy,
 • brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zzakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 668-78-31

12. Budynek Dydaktyczny

Adres: ul. Jackowskiego 41, 60-512 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami brak

Wejście główne do budynku:

 • drzwi otwierane ręcznie,
 • wejście po schodach, brak podjazdu, windy lub schodołazu.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • brak windy,
 • brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń na parterze,

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 854-72-15

13. Budynek Dydaktyczny Studium Nauczania Języków Obcych

Adres: ul. Marcelińska 27, 60-801 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne do budynku (od ul. Marcelińskiej):

 • wejście po schodach zaopatrzonych w poręcz lub winda zewnętrzna - pomoc w uruchomieniu windy pod nr telefonu: 609091793.
 • drzwi otwierane ręcznie.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • brak windy,
 • znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Brak portierni. Kontakt do  osób udzielających informacji/pomocy: 609091793

14. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Adres: ul. Marcelińska 42, 60-354 Poznań, strona internetowa obiektu https://badaniakliniczne.ump.edu.pl/kontakt/

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów  e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe: W pobliżu wejścia głównego do obiektu znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, wjazd po uzgodnieniu telefonicznym: 609091793.

Wejście główne do budynku w fasadzie od strony ul. Przybyszewskiego. Dojście do drzwi od furtki niemożliwe. Jedyne możliwe dojście przez parking.  

 • wejście do budynku po schodach, z prawej strony podjazd dla wózków,
 • drzwi otwierane ręcznie, dzwonek po prawej stronie.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • brak windy - pierwsze piętro, na którym znajdują się biura dostępne wyłącznie po schodach,
 • na parterze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • brak szczegółowych informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki.

Bark portierni - dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 609091793 lub 61 8547552.

15. Budynek Dydaktyczny Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia

Adres: ul. Parkowa 2  / ul. Orzeszkowej 17, 60-775 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami naprzeciw wejścia do budynku.

Wejście główne do budynku od ul. Parkowej.

 • Drzwi otwierane ręcznie.
 • Wejście po schodach - możliwość skorzystania z tymczasowo ustawianego podjazdu - po ustaleniu telefonicznym nr 61 8546501.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • brak windy,
 • toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze,
 • brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Brak portierni dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 618546501.

16. Budynek Dydaktyczny

Adres: ul. Rokietnicka 5a, 60-806 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne do budynku:

 • Wejście po schodach, podjazd dla wózków z boku od wejścia głównego,
 • Drzwi otwierane ręcznie.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • brak windy,
 • toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych - na każdym poziomie,
 • brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Bark portierni - dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 609091793.

17. Budynek Dydaktyczny

Adres: ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne do budynku:

 • Wejście po schodach, podjazd dla wózków z boku od wejścia głównego,
 • Drzwi otwierane ręcznie.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • brak windy,
 • toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych - na każdym poziomie,
 • brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Bark portierni - dane kontaktowe osób udzielających informacji 609091793.

18. Budynek Dydaktyczno-Magazynowy

Adres: ul. Marcelińska 27, 60-356 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne do budynku:

 • wejście po schodach, podjazd z boku schodów,
 • drzwi otwierane ręcznie.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • brak windy,
 • brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Bark portierni - dane kontaktowe osób udzielających informacji/pomocy 609091793.

19. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Adres: ul. Marcelińska 25, 60-356 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej

Wejście główne do budynku (od ulicy Marcelińskiej)

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61  844-52-04

20. Dom Studencki Eskulap

Adres: ul. Przybyszewskiego 39, 60-356 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przy wejściu do budynku.

Wejście główne do budynku (od ul. Przybyszewskiego ):

 • drzwi otwierane automatycznie, dzwonek,
 • wejście po schodach bez poręczy, obok podjazd dla wózków.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu nie wyposażone w system komunikacji głosowej i przyciski w alfabecie Breiile’a,
 • brak toalet przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • brak informacji o rozmieszczeniu.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym.

Portiernia: tel. 61 658-40-01

21. Dom Studencki Medyk

Adres:ul. Rokietnicka 4, 60-806 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne do budynku - w fasadzie budynku od strony ul. Przybyszewskiego, dojście od Rokietnickiej:

 • wejście po schodach, bez poręczy podjazd z boku schodów,
 • drzwi otwierane ręcznie.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu, bez systemu komunikatów głosowych i przycisków z alfabetem Braille’a,
 • na parterze znajduje się toaleta przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń na parterze.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym.

Brak portierni: kontakt w razie konieczności uzyskania pomocy tel.  61 658-41-19 (portiernia DS Aspirynka).

22. Dom Studencki Aspirynka

Adres: ul. Rokietnicka 6, 60-806 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne w fasadzie budynku od strony ul. Przybyszewskiego, dojście od Rokietnickiej:

 • wejście po schodach bez poręczy, podjazd z boku schodów,
 • drzwi otwierane ręcznie.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu, bez systememu komunikatów głosowych i przycisków z alfabetem Braille’a,
 • na parterze znajduje się toaleta przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń na parterze.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 658-41-19

23. Dom Studencki Karolek

Adres: ul. Rokietnicka 5e 60-806 Poznań

Opieka administracyjna:  Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Nauczania Języków Obcych, wjazd po kontakcie z portiernią.

Wejście główne do budynku (z fasady od strony ul. Przybyszewskiego):

 • wejście po schodach bez poręczy, podjazd z boku schodów,
 • drzwi otwierane ręcznie.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu, wyposażone w system komunikacji głosowej, bez przycisków z alfabetem Breille’a,
 • znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń na parterze oraz u portiera.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 844-52-04


24. Dom Studencki Wawrzynek

Adres: ul. Wawrzyniaka 23/25, 60-504 Poznań

Opieka administracyjna:  Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przed budynkiem.

Wejście główne do budynku od ul. Wawrzyniaka:

 • wejście po schodach bez poręczy, brak podjazdu,
 • drzwi otwierane automatycznie, następne otwierane ręcznie,
 • możliwość skorzystania z podjazdu i wejścia od podwórza po skontaktowaniu się z portierem - wjazd na podwórze przez bramę po prawej stronie budynk.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze, nieoznakowane,
 • znajduje sie winda z systemem głośnomówiącym i przyciskami opisanymi alfabetem Braille'a,
 • brak toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń u portiera.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 844-50-00

25. Domki wypoczynkowe (20 szt.)

Adres: ul. Leśna 4, 76-002 Łazy

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, wejścia do budynków bez schodów, detale nawierzchni, drzwi, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, przejścia dla pieszych, komunikacja pionowa / ogólnie, nawierzchnie, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, wejścia, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: rampy krawężnikowe, pochylnie, schody, windy, platformy pionowe i ukośne, materiały wykończeniowe, telefony, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), kabiny / ściany, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

Projekt "Uniwersytet z Wyobraźnią"

Aktualnie trwa realizacji projektu „Uniwersytet z Wyobraźnią - program zwiększenia dostępności UMP dla studentów niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania mające na celu zwiększenie dostępności architektonicznej oraz dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w UMP, w tym systemu bibliotecznego wraz z dostosowaniem stron oraz modułów wewnętrznych systemu informatycznego UMP do standardu WCAG 2.1. Okres realizacji projektu: 01.11.2020 - 31.10.2023.

Film powstał w ramach projektu „Uniwersytet z wyobraźnią – program zwiększenia dostępności UMP dla studentów niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-A064/20 z dnia 27 listopada 2020r.

Aplikacje mobilne

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu udostępnia następujące aplikacje mobilne: