AKTUALNOŚCI

 

PRAKTYKI W JAPONII DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO

W ramach współpracy międzynarodowej nasza Uczelnia oferuje 4-tygodniowe praktyki dla 4 studentów kierunku lekarskiego obecnie studiujących na 5-tym roku.

Oferta dotyczy wyjazdu do 2 japońskich uczelni:

TOHO University, Tokyo – praktyki w lipcu 2024 (2 miejsca)

Aichi University, Nagoya – praktyki w czerwcu 2024 (2 miejsca)

Nasza Uczelnia sfinansuje koszty podróży do kwoty 5000zł, a Uczelnie przyjmujące zapewnią bezpłatne zakwaterowanie.

Zasady aplikowania o wyjazdy

Dokumenty należy złożyć w Sekcji Współpracy Międzynarodowej  osobiście (ul. Fredry 10, pokój 148) lub emailowo:  skany (wersja PDF) przesłać na adres email: mpiorkow@ump.edu.pl

Termin składania dokumentów: 26 stycznia 2024 godz. 15.00

 

Selfie+ 2023

Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników - beneficjentów  Erasmus+ do udziału w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencji Narodowej Programu Erasmus+ zatytułowanego:

SELFIE+ 2023.

Można pdzielić się podzielić się niezwykłymi chwilami doświadczonymi w trakcie pobytu na stypendium Erasmusa.

Więcej informacji

 

Dofinansowanie wykładów otwartych światowej sławy naukowców, specjalistów i artystów w Poznaniu - EDYCJA I POŁOWA 2024

Urząd Miasta Poznania ogłosił możliwość składnia wniosków o dofinansowanie przyjazdu-wizyty wybitnych zagranicznych naukowców. Wnioski winny dotyczyć wykładów popularnonaukowych dla szerokiej publiczności, planowanych w miesiącach styczeń – sierpień 2024 r. Dofinansowanie dotyczy kosztów hotelu, podróży, pobytu gościa. Głównymi kryteriami przy ocenie wniosków są w dalszym ciągu ranga i osiągnięcia zaproszonego gościa oraz popularnonaukowy charakter wykładu otwartego, który sam w sobie może stanowić wydarzenie o potencjale promocyjnym miasta. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11.12.2023 r. Wnioski zgłoszeniowe oraz informacje dotyczące wymogów formalnych dostępne są w Sekcji Współpracy Międzynarodowej (Magdalena Rolska tel. 061 8546034 i Bożena Raducha tel. 061 8546036). Prosimy o równocześnie składanie wniosków drogą elektroniczną (mrolska@ump.edu.pl) i pocztą tradycyjną (wnioski  papierowe muszą być podpisane przez kierownika jednostki lub osobę go zastępującą).

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

LETNIA SZKOŁA STAŻU CHIRURGICZNEGO

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tygodniowej letniej szkole stażu chirurgicznego, które odbędą się w Brnie, na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Masaryka, gdzie w wyrafinowanym centrum symulacyjnym z licznymi salami prosekcyjnymi i materiałem anatomicznym studenci będą mieli okazję ćwiczyć na symulatorach chirurgicznych oraz szkolić procedury i techniki na ludzkim materiale zwłok. Szkoła daje również uczniom możliwość trenowania ich umiejętności komunikacyjnych i prezentacyjnych. Uczniowie uczęszczający do letniej szkoły będą mieli formalne uznanie udziału międzynarodowego w szkoleniu w oficjalnym rejestrze, a także otrzymają 2 punkty ECTS.

Program ERASMUS+ wesprze każdego zakwalifikowanego uczestnika szkolenia kwotą 180EUR na podróż oraz 406 EUR na koszty pobytu w Brnie.

Jeśli jesteś:

Czekamy na Twoje CV i list motywacyjny. Prosimy o załączenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (może to być certyfikat państwowy British Council FC, AC lub potwierdzenie ze Studium Języków Obcych UMP z ocena min. dobry).

Termin najbliższej szkoły letniej: 7-11.08.2023 Summer School Practice Workshop (Department of Anatomy, Faculty of Medicine Masaryk University, 4 students + 2 tutors from Poland, 4 students from MED MUNI, cadaveric workshop) 

 https://www.med.muni.cz/en/about-faculty/organizational-structure/110514-deptof-anatomy/about-the-site

 Dodatkowych informacji o projekcie SCaLPEL w programie ERASMUS+ szukaj na stronie:  https://zakladsbk.wixsite.com/home

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ERASMUS+ WYNIKI NABORU

Wyniki ostatniego  naboru na wyjazdy studentów na praktyki i studia w ramach Programu Erasmus+ są już dostępne.

Każda  zakwalifikowana Studentka i każdy zakwalifikowny Student  otrzyma informację emailową do końca kwietnia 2023.

Zakwalifikowaliśmy w pierwszej  kolejności osoby, które aplikowały o Erasmusa po raz pierwszy, wyjazdy po raz kolejny  będą  możliwe pod warunkiem dostępności miejsc oraz funduszy (informacja najwcześniej koniec maja 2023).

Informacji (tylko drogą elektorniczną) udziala Pani Małgorzata Piórkowska,  email: mpiorkow@ump.edu.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

OTWARTY NABOR NA STAŻE NA UNIWERSYTECIE CHRISTIANA ALBRECHTSA W KILONII

Uprzejmie informujemy, że od 23 stycznia 2023 rozpoczynamy kolejny nabór na staże naukowe  w Christian Albrechts Universität zu Kiel (od 6 tygodni do 2miesięcy). Staże przewidziane są dla młodych pracowników oraz studentów studiów doktoranckich (do dnia 30 kwietnia roku składania aplikacji nie ukończyli 35 lat), którzy jednak legitymują się pewnym dorobkiem naukowym. Uniwersytet w Kilonii będzie przyjmował kandydatów jedynie z dziedzin, które podlegają Wydziałowi Medycznemu niemieckiej uczelni. Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.medizin.uni-kiel.de/en/institutes-departments

Staże w Kilonii przyznawane będą według określonych zasad. Podobnie jak w latach ubiegłych, strona niemiecka będzie wypłacać stypendium, natomiast Uniwersytet Medyczny pokryje koszty podróży i ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty (w języku angielskim albo w języku niemieckim i polskim):

 1. CV PL   / CV EN
 2. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego lub niemieckiego wystawione przez instytucję do tego upoważnioną lub Studium Języków Obcych.
 3. Lista publikacji według przyjętych zasad (artykuły oryginalne, poglądowe, komunikaty zjazdowe).
 4. Proponowany program pobytu według wzoru dostępnego na stronach internetowych
 5. Opinia bezpośredniego przełożonego.

O staże ubiegać się mogą:

 1. pełnoetatowi pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 2. doktoranci,

którzy do dnia 30 kwietnia roku składania aplikacji nie ukończyli 35 lat.

Kompletne dokumenty należy składać w Sekcji Współpracy Międzynarodowej: ul. Fredry 10, pokój 148, tel. 061 854 62 50. Termin składania dokumentów upływa 3 marca 2023 o godzinie 15.00.

Po wymienionym terminie nie będzie żadnej możliwości składania dokumentów.

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________


NABÓR NA STYPENDIA W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+ DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 ZAPLANOWANO NA PAŹDZIERNIK 2022

Już teraz zachęcamy naszych pracowników do zapoznania się z warunkami naboru oraz poszukanie sobie miejsca na szkolenie.

 

 1. Nauczyciele akademiccy:
 • Wyjazd w celu przeprowadzenia min. 8 godzin zajęć ze studentami uczelni zagranicznej –  pobyt 3-5 dniowy;
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania)  - pobyt 3-5 dniowy;
 1. Inni pracownicy:
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji w celu doskonalenia i podnoszenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp.  -  pobyt 3-5 dniowy

Oferta skierowana jest dla pracowników uczelni wyższej i obejmuje współpracę z innymi instytucjami  krajów członkowskich UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Turcji.

Warunki finansowe wyjazdów:

Wysokość stypendium na pobyt zależy od kraju docelowego i długości pobytu i jest wyliczana tzw. ryczałtem od 140EUR do 180EUR za każdy dzień, oraz ryczałt na podróż 275EUR - 1500EUR w zależności od kraju docelowego. Stypendium to przeznaczone jest na pokrycie kosztów pobytu zagranicą. Nasza uczelnia pokrywa koszty ubezpieczenia.

 Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Prorektora Prof. dr hab. Michała Nowickiego z poparciem bezpośredniego przełożonego. Podanie musi zawierać krótki opis celu wyjazdu i korzyści zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów rozwoju umiejętności dydaktycznych.
 2. Wstępne potwierdzenie z instytucji zagranicznej potwierdzające możliwość odbycia szkolenia lub przeprowadzenia zajęć.
 3. Krótki opis osiągnięć naukowych/zawodowych wraz z informacją o całkowitym stażu pracy, a  w przypadku pracowników naukowych, dodatkowo lista publikacji wraz z punktacją IF.

Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną  do Sekcji ds. Współpracy  Z Zagranicą lub jako załączone skany do emaila, który należy wysłać na adres: braducha@ump.edu.pl 

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w programie udziela Bożena Raducha - tel.:  +61 854 60 36, e-mail: braducha@ump.edu.pl

 

 UWAGA STUDENCIE!

 
Jeśli chciałbyś zostać opiekunem studenta zagranicznego przyjeżdżającego na studia/praktyki ERASMUSA do naszej uczelni, zgłoś się do grupy ERASMUS CENTER wypełniając poniższą ankietę:
 
ANKIETA
 
Za aktywność w ramach Erasmus Center otrzymasz dodatkowe punkty przy rekrutacji na wyjazdy Erasmusowe w przyszłych latach, ale także poznasz bardzo ciekawych ludzi, podszkolisz  język obcy i być może nawiążesz przyjaźnie na całe życie.
 
Zapraszamy!
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Karta ECHE  - Pozytywna ocena Komisji Europejskiej 
 
Z radością informujemy, że złożony wniosek o uzyskanie Karty ECHE (ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION) na lata 2021-2027 uzykał pozytywyną ocenę Komisji Europejskiej.
Oznacza to, że w kolejnych latach nasza Uczelnia będzie mogła ubiegać się o finansowanie moblilności studentów i pracowników oraz innych projektów edukacyjnych w ramach Programu ERASMUS+.

Decyzja Komisji Europejskiej

 

Erasmus+ czyli nauka i przygoda w jednym!
Pomimo trwającej pandemii  Program Erasmus+ wciąż umożliwia naszym studentom wyjazdy zagraniczne.
Na przełomie stycznia i lutego 2021 zostanie otwarty  nabór wniosków, który umożliwi wyjazd  na praktyki w wakacyjne już od czerwca 2021  oraz studia w nowym roku akademickim 2021/22.
Jeśli tylko pragniesz odbyć swoją przygodę z Erasmusem w jednej z 49 uczelni partnerskich lub innej instytucji na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej lub Norwegii, Islandii i Lichtensteinu już dziś zapoznaj się z regułami programu. To tylko jedna strona  do przeczytania, która pozwoli zrozumieć wszystkie meandry Programu i odpowiednio przygotować się do rekrutacji oraz wyjazdu. Jeśli  po lekturze będziesz miał pytania i wątpliwości skontaktuj się z Sekcją ds. Współpracy z Zagranicą (tel. 61 854 62 50 lub 61 854 60 36, email: mpiorkow@ump.edu.pl). Pracownicy Sekcji odpowiedzą na każde pytanie i pomogą rozwiać każdą wątpliwość.
Jak powiedział patron Programu -  Erazm z Rotterdamu „Dla chcącego nie ma nic trudnego”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podróżujesz lub planujesz wyjazd zagranicę? "Re-open UE"  odpowie na wszystkie wątpliwości!

Komisja Europejska przygotowała narzędzie, w formie interaktywnego linku: https://reopen.europa.eu/en

które pozwala sprawdzać  jakie zasady obowiązują Podróżujących po przybyciu na teren innego kraju Unii Europejskiej i nie tylko. Dostępne są tam wszystkie ważne informacje takie jak: Czy konieczna jest kwarantanna?  Jak długo trwa? Wystarczy podać kraj docelowy swojej podróży!

Serdecznie polecamy!

 

Komisja Europejska wraz z  partnerami uruchomiła  europejską platformę danych dotyczących COVID-19, aby umożliwić szybkie gromadzenie i 2020.04.20 platforma foto 1udostępnianie danych naukowych. Platforma, jest częścią planu działania ERAvsCorona, stanowi kolejny istotny element wysiłków UE na rzecz wspierania badaczy w Europie i na całym świecie w walce z pandemią koronawirusa.

Platforma zapewni otwarte, godne zaufania i dające się rozbudować europejskie i globalne środowisko, w którym naukowcy będą mogli gromadzić i udostępniać zbiory danych dotyczących sekwencji DNA, struktur białka, danych z badań przedklinicznych i klinicznych, a także danych epidemiologicznych. Platforma jest owocem współpracy Komisji Europejskiej, Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej Europejskiego Instytutu Bioinformatyki (EMBL-EBI), organizacji Elixir, uczestników projektu COMPARE, a także państw członkowskich i innych partnerów.

Więcej informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą
Dział Nauki, Zarządzania Projektami
i Współpracy z Zagranicą
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kierownik
mgr Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Piórkowska
tel.: 61 854-62-50
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl

mgr Magdalena Rolska
tel.: 61 854-60-34
e-mail: mrolska@ump.edu.pl

Zobacz także