< Cofnij

Wynik postępowania konkursowego

Informuję, iż na ostatnim posiedzeniu komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które odbyło się w dniu 4 listopada 2015 r., komisja konkursowa zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012. 182), podjęła decyzję o wyborze Pana prof. dr hab. Stefana Sajdaka na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Rektor
/-/Prof. dr hab. Jacek Wysocki