< Cofnij

Rekrutacja na staże dla studentów UMP 2021

Logotypy - Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w rekrutacji na organizowane w ramach projektu pn.: „Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” staże dla studentów UMP.

W rekrutacji na staże realizowane w roku 2021 mogą uczestniczyć studenci UMP czterech ostatnich semestrów nauki, na kierunkach:

Wybór pracodawców do projektu będzie zgodny z kierunkiem studiów, uwzględni potrzeby studentów i studentek, charakter pracy, potrzeby osób z niepełnosprawnością, zgodność zakresu stażu i celów dydaktycznych kształcenia stażysty.

Realizacja staży u Pracodawcy:

Rozkład godzin stażowych dla poszczególnych kierunków:

Z tytułu odbywania stażu Stażysta otrzyma wynagrodzenie stażowe wypłacane przez Organizatora. Szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia reguluje Umowa.

Stażysta może ubiegać się o refundację poniesionych kosztów zakwaterowania. Szczegółowe warunki zwrotu poniesionych kosztów reguluje Umowa.

Planowany czas realizacji staży: od kwietnia 2021 r. do listopad 2021r.

Aby przystąpić do procesu rekrutacyjnego należy wypełnić niżej wymienione dokumenty i dostarczyć do Pani mgr inż. Renaty Matschay-Rajkowskiej – Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, Sekretariat

O zakwalifikowaniu do udziału w programie stażowym decyduje średnia ocen z ostatniego roku studiów, kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełnione i dostarczone dokumenty: Formularz Osobowy Uczestnika, Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa, a także Oświadczenie uczestnika projektu (dokumenty do pobrania ze strony www UMP w ogłoszeniu o naborze).

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z dodatkowymi dokumentami (dokumenty do pobrania ze strony www UMP w ogłoszeniu o naborze):

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązany będzie do wypełnienia ankiety przed rozpoczęciem stażu i po zakończeniu stażu.

Terminy zgłoszenia do udziału w pierwszym etapie rekrutacji na staże:

Staże są realizowane w ramach Projektu „Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z068/18.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem: rmatrajkowska@ump.edu.pl, tel.:(61) 854-66-50.