< Cofnij

Oferta pracy dla doktoranta stypendysty

Nazwa jednostkiWydział Lekarski II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Katedra Psychiatrii, Zakład Genetyki w Psychiatrii - PoznańInne oferty z tego miasta »

Nazwa stanowiska: Doktorant(ka) stypendyst(k)a

Wymagania:
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS nr UMO-2016/21/B/NZ5/00492 pt. „Czynniki genetyczne i deficyty funkcji wykonawczych jako podłoże zwiększonego ryzyka otyłości u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (Attention-Deficyt/Hyperactivity Disordre, ADHD)”.
Wymagania:
- Ukończone studia medyczne
- Ubieganie się lub przyjęcie na specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży
- Znajomość procedur diagnostycznych oraz kryteriów według ICD-10 i DSMIV i V w zakresie psychiatrii 
- Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne opracowywanie wyników badań, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych
- Bardzo dobra organizacja pracy
- Umiejętność pracy zespołowej oraz umiejętności interpersonalne

Opis zadań:
W badaniu ocenie podlegać będzie 200 dzieci z ADHD (6-10 lat). Do potwierdzenia diagnozy ADHD wykorzystane zostaną: kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu w kierunku ADHD i zespołu hiperkinetycznego wg. ICD-10 I DSM-V, K-SADS-PL, Conners’ Rating Scales-Revised. Jako czynniki wyjaśniające związek ADHD z otyłością testowane będą: 1) czynniki genetyczne,2) deficyty funkcji wykonawczych, 3) styl życia, 4) zaburzenia odżywiania, 5) zaburzenia snu i senność w ciągu dnia. Ponadto do zadań Doktoranta-stypendysty należeć będzie raportowanie wyników oraz formułowanie wniosków aż do etapu samodzielnego przygotowania publikacji naukowych i prezentacja wyników na seminariach oraz konferencjach.

Typ konkursu NCN: OPUS - NZ

Termin składania ofert: 27 października 2017, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:
W ramach uczestnictwa w projekcie przewidziane jest stypendium w wysokości 2000 zł/miesiąc zgodnie z przepisami Narodowego Centrum Nauki. Długość zatrudnienia w projekcie: 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny
życiorys 
kopia dyplomu ukończenia studiów medycznych
oświadczenie o ubieganiu się lub przyjęciu na specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży
dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania kandydata)
oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)
Informujemy, iż komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji zgłoszonych dokumentów oraz może przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
Zgłoszenia, dokumenty (w języku polskim lub angielskim) oraz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na następujący adres: dr hab. Monika Dmitrzak-Węglarz, Zakład Genetyki w Psychiatrii Katedry Psychiatrii, e-mail: mweglarz@.edu.pl. W tytule proszę wpisać: doktorant-stypendysta w konkursie OPUS.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: listopad 2017 r.

Data dodania ogłoszenia: 2017-10-22 10:36:35