< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-studenta w projekcie NCN

Instytucja: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Katedra lub zakład: Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej
Miasto: Poznań
Stanowisko: Stypendysta - student
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne; nauki o zdrowiu
Termin składania ofert: 21.06.2024

Słowa kluczowe: musclina; miokiny; cytokiny; zawał serca; choroba niedokrwienna serca; rehabilitacja kardiologiczna; trening fizyczny

Kierownik projektu pt. „Rola muscliny w naprawie uszkodzenia serca u pacjentów po zawale mięśnia sercowego poddawanych rehabilitacji kardiologicznej”, dr hab. n. med. Damian Skrypnik, ogłasza konkurs na stanowisko studenta-stypendysty. Głównym celem projektu jest ocena wpływu rehabilitacji kardiologicznej na stężenie muscliny we krwi oraz określenie związku muscliny z parametrami ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym.

Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:

 1. Być uczestnikiem studiów magisterskich na kierunku: lekarski (3, 4 lub 5 rok studiów), fizjoterapia (3 lub 4 rok studiów) lub pielęgniarstwo (3 lub 4 rok studiów) lub spełnić powyższy warunek przed rozpoczęciem zatrudnienia.
 2. Posiadać co najmniej dobre wyniki w nauce.
 3. Posiadać udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych lub w formie wystąpień konferencyjnych- ustnych lub plakatowych.
 4. Posiadać podstawową wiedzę w zakresie aktualnych metod pomiarów antropometrycznych (masa ciała, wzrost, obwód talii, bioder i szyi), analizy składu ciała metodą bioimpedancji, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz zabezpieczania próbek biologicznych.
 1. Posiadać znajomość języka angielskiego umożliwiającą czytanie piśmiennictwa naukowego oraz przygotowywanie publikacji naukowych, najlepiej potwierdzoną zdobyciem certyfikatu.
 2. Stypendium może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie studentem.

Orientacyjny zakres prac

 1. Udział w badaniu naukowym dotyczącym wpływu rehabilitacji kardiologicznej na stan zdrowia pacjentów po zawale serca.
 2. W ramach udziału w badaniu: dokonywanie pomiarów antropometrycznych; wykonywanie analizy składu ciała; dokonywanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, tętna i saturacji krwi; zabezpieczanie próbek materiału biologicznego (krew, mocz, włosy) i przygotowanie ich do przechowywania.
 3. W ramach udziału w badaniu: przygotowanie elektronicznej bazy danych zebranych podczas badania; porządkowanie i archiwizacja dokumentacji związanej z badaniem.
 4. Przygotowanie pracy magisterskiej (opcjonalne)
 5. W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności zakres prac może ulec niewielkim modyfikacjom w trakcie trwania stypendium.

W trakcie realizacji zadań związanych z niniejszym ogłoszeniem istnieje możliwość przygotowania pracy magisterskiej powiązanej z wyżej wymienionym projektem, której promotorem zostanie kierownik projektu.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. CV ze zdjęciem z uwzględnieniem informacji o przebiegu edukacji, dotychczasowego zatrudnienia, udziale w projektach lub kierowaniu projektami badawczymi, odbytych stażach naukowych, otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach. CV musi zawierać dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres pocztowy, e-mail, telefon.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopię indeksu studenta.
 4. Zaświadczenie z dziekanatu o uczęszczaniu na studia magisterskie na kierunku: lekarski (3, 4 lub 5 rok studiów), fizjoterapia (3 lub 4 rok studiów) lub pielęgniarstwo (3 lub 4 rok studiów)
 5. Listę publikacji naukowych z uwzględnieniem punktacji MEiN oraz Impact Factor oraz listę doniesień zjazdowych i konferencyjnych- ustnych i plakatowych.
 6. Podsumowanie dorobku naukowego z uwzględnieniem sumarycznej punktacji MEiN, sumy Impact Factor, liczby cytowań oraz indeksu Hirscha (wg Web of Science) oraz z listą ewentualnych wynalazków, patentów lub wdrożeń.

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres: damian.skrypnik@gmail.com z adnotacją „Konkurs UMP student-stypendysta imię i nazwisko” w tytule maila, w formie załącznika- pojedynczego dokumentu PDF.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.06.2024

Warunki zatrudnienia - stypendium.

Pozycja dostępna od 01.11.2024 na okres 9 miesięcy, stypendium wynosi 1000,00 zł/miesięcznie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu NCN, który może udzielić dodatkowych informacji:

dr hab n. med. Damian Skrypnik
Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szamarzewskiego 82/84; 60-569 Poznań
Telefon: +48 798 394 812
E-mail: damian.skrypnik@gmail.com