< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego pt.: "Mukoadhezyjne systemy dostarczania polifenoli jako skuteczny sposób na zwiększenie ich prozdrowotnych właściwości" ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant.

Stypendium 24 miesiące z możliwością przedłużenia do 36 m-cy.

4200 PLN/m-c brutto brutto przez 18 miesięcy oraz 4800 PLN/m-c brutto brutto przez kolejne 18 miesięcy po ocenie śródokresowej.

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2022 r.

Polifenole to wyspecjalizowane wtórne metabolity roślinne o znaczącym potencjale prozdrowotnym. Częstym ograniczeniem ich stosowania jest niska biodostępność, spowodowana zarówno słabą rozpuszczalnością w wodzie i płynach ustrojowych i/lub degradacją w środowisku żołądkowo-jelitowym.

W celu przezwyciężenia tych ograniczeń, często stosowanym rozwiązaniem jest nano-kapsułkowanie polifenoli metodą elektroprzędzenia lub ekstruzja. Połączenie wyselekcjonowanych polifenoli zawartych w wyciągach roślinnych z biopolimerami może pełnić funkcję ochronną przed czynnikami zarówno zewnętrznymi, jak i zapewniać poprawę rozpuszczalności.

W świetle powyższych założeń, w ramach projektu pragniemy znaleźć odpowiedź na pytanie: W jaki sposób nano-kapsułkowanie poprawia właściwości fizykochemiczne wyciągów roślinnych bogatych w polifenole, co z kolei jest istotne z punktu widzenia modyfikacji ich działania farmakologicznego?

W ramach projektu zakładamy, że droga podawania flawonoidów poprzez opracowanie mukoadhezyjnych systemów dostarczania pozwoli przezwyciężyć ograniczenia wynikające z wchłaniania flawonoidów przez układ pokarmowy. Biopolimery stosowane w innowacyjnych technologiach, takich jak elektroprzędzenie i ekstruzja, dodatkowo poprawiają właściwości fizykochemiczne flawanoidów, które są istotne z punktu widzenia ich farmaceutycznego zastosowania.

Aby osiągnąć zaplanowany cel, zostaną przeprowadzone kolejne etapy badań:

  1. przygotowanie wyciągów z surowców roślinnych bogatych w polifenole, oraz ocena ich właściwości,
  2. przygotowanie nanowłókien/ekstrudatów z wyciągami roślinnymi i biopolimerami mukoadhezyjnymi,
  3. badanie właściwości biologicznych przygotowanych układów.

Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej. Stypendium zostanie przyznane osobie wyłonionej w konkursie, która w dniu rozpoczęcia zadań badawczych w Projekcie będzie miała status doktoranta w szkole doktorskiej.

Opis prac w ramach projektu:

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10  (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@ump.edu.pl

Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2022 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej). Ogłoszeniodawca nie odsyła ofert nadesłanych pocztą.

Dokumenty należy przesłać na adres mpaczkowska@ump.edu.pl do dnia 31.07.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 10.08.2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod powyższym e-mailem.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.