< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego nr 2021/43/B/NZ7/02476 pt.: "Emitujące światło, dostarczające tlen, ukierunkowane na komórki nowotworowe nośniki fotosensybilizatorów dedykowanych do terapii fotodynamicznej głęboko umiejscowionych guzów nowotworowych", prof. dr hab. Marek Murias, ogłasza nabór na dwa stanowiska stypendysta-doktorant na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Szczegóły ogłoszenia:

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: październik 2022

Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:

Dodatkowymi atutami będą:

Opis projektu i zaplanowanych zadań:

Jedną z cech wspólnych komórek rozwijających się w tkance nowotworowej, jest fakt, że rozwijają się w warunkach stałego niedoboru tlenu (tzw. hipoksji). Zjawisko to pociąga za sobą szereg problemów związanych z terapią nowotworów, ponieważ wiele leków używanych obecnie w terapii nowotworów opiera się na generowaniu reaktywnych form tlenu prowadzących do indukcji stresu oksydacyjnego i śmierci komórek nowotworowych. Przykładem takiej terapii jest terapia fotodynamiczna, która polega na aktywacji związków tzw. fotosensybilizatorów za pomocą światła z zakresu widzialnego, które na drodze reakcji fotodynamicznej prowadzi do powstawania reaktywnych form tlenu/wolnych rodników. W terapii fotodynamicznej czynnikami limitującymi jej skuteczność są niska penetracja światła do głębiej położnych tkanek oraz dostępność tlenu. Głównym celem projektu jest zaprojektowanie systemów dostarczających fotosensybilizator oraz czynniki niezbędne do zainicjowania reakcji fotodynamicznej do takich tkanek. Doktoranci zatrudnieni w projekcie będą wykorzystywać techniki związane z bioinżynierią pozyskiwania nanosfer z jedwabiu pajęczego posiadających ugrupowania peptydowe umożliwiające ich selektywne skierowanie przeciw komórkom nowotworowym. Doktoranci opanują również techniki inkorporacji do takich struktur związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym oraz ilościowej oceny wydajności tego procesu. Testy uzyskanych konstruktów, ich zdolności do dostarczania badanych związków do komórek nowotworowych oraz ich cytotoksyczności będą prowadzili w warunkach klasycznych hodowli komórkowych 2D, jak również hodowli 3D rozszerzonych o testy w warunkach hipoksji. Planowane testy in vivo obejmują użycie modelu błony kosmówkowo-omoczniowej zarodków kurzych jak również myszy immunoniekompetentnych. Doktoranci opanują techniki związane z prowadzeniem eksperymentów z zakresu terapii fotodynamicznej w/w modelach oraz obrazowania in vivo zachodzących zmian za pomocą metod opartych na luminescencji i fluorescencji. Uzyskany w w/w doświadczeniach materiał biologiczny posłuży im do prześledzenia zmian indukowanych przez testowaną strategię w wewnątrzkomórkowych ścieżkach przekazywania sygnałów, ekspresji wybranych genów i białek oraz strukturze komórek za pomocą metod biologii molekularnej oraz cytometrii przepływowej.

Do zadań doktoranta pracującego w projekcie będzie należało:

Uzyskanie i scharakteryzowanie nanosfer ukierunkowanych selektywnie na 2 różne receptory ulegające ekspresji na komórkach nowotworowych

Umieszczenie w uzyskanych nanosferach badanych fotouczulaczy jak również kofaktorów reakcji fotodynamicznej oraz zbadanie wydajności tego procesu.

Zbadanie aktywności przeciwnowotworowej uzyskanych sfer kolejno w modelu hodowli komórek nowotworowych 2D i 3D (w tym w hipoksji), za pomocą ksenograftów ludzkich komórek nowotworowych transfekowanych lucyferazą  w modelu błony kosmówkowo-omoczniowej zarodków kurzych (CAM) oraz w modelu myszy Balbc/Nude (immunoniekompetentnych)

Doktorant będzie prowadził badania pod opieką pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu:

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Ogłoszeniodawca nie odsyła ofert nadesłanych pocztą. Dokumenty należy przesłać do kierownika projektu: profesor Marka Murias, marek.murias@ump.edu.pl do dnia 23.09.2022 r. do godz. 15:00.

Informujemy, że pracodawca skontaktuje się z wybranymi kandydatami po zakończeniu procesu aplikacyjnego. Rekrutacja obejmuje  ocenę aplikacji elektronicznej Kandydatów pod kątem wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu oraz ocenę rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej droga mailową (możliwość formy zdalnej).

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem projektu NCN, który może udzielić dodatkowych informacji: marek.murias@ump.edu.pl

Klauzula Informacyjna:

  1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@ump.edu.pl
  3. Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 01.12.2022.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.