< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego nr 2019/33/B/NZ5/01989 pt.: "Wpływ mikrośrodowiska płynu stawowego na przeżywalność, różnicowanie i starzenie się progenitorów chondrocytów", dr hab. Tomasz Trzeciak, ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Szczegóły ogłoszenia:

Nazwa jednostki: Katedra Ortopedii i Traumatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Nazwa stanowiska: Doktorant – stypendysta

Liczba stanowisk: 1

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 19.08.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.08.2022

Forma składania ofert: poczta elektroniczna

Warunki zatrudnienia: Stypendium NCN (zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki).

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Okres wypłacania stypendium: 16 m-cy z możliwością przedłużenia do max. 28 m-cy

Wysokość stypendium: 5000 zł brutto brutto brutto/m-c (około 4300,00 zł netto do oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej; około 3900,00 zł netto po ocenie śródokresowej w Szkole Doktorskiej )

Wymagania:

  1. Absolwent/ka biologii molekularnej, biotechnologii, inżynierii biomedycznej lub nauk pokrewnych, studiów: pierwszego i drugiego stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski, uczestnik studiów doktoranckich lub doktorant ze szkoły doktorskiej. 
  2. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej: bardzo dobra znajomość pracy laboratoryjnej na komórkach ludzkich oraz podstawowych technik biologii molekularnej. Znajomość metodyki hodowli komórek macierzystych będzie dodatkowym atutem.
  3. Osiągnięcia naukowe potwierdzone publikacjami w recenzowanych czasopismach.
  4. Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.
  5. Spełnienie wymagań formalnych dotyczących stypendiów zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Rekrutacja drogą elektroniczną, pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość on-line).

Dokumenty należy przesłać na adres ortopediapoznanska@gmail.com do dnia 19.08.2022 r.

Wymagane dokumenty:

- szczegółowe CV (prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

- kopia dyplomu ukończenia studiów,

- lista ewentualnych publikacji z dorobku Kandydata,

- lista ewentualnych osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych,

- informacje o ewentualnych stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniu naukowym zdobytym w kraju lub za granicą,

- informacje o warsztatach i szkoleniach naukowych oraz udziale w projektach badawczych

- co najmniej dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe do co najmniej dwóch osób, które mogą dostarczyć referencje,

- opinia promotora.

 

Opis zadań:

Prowadzenie hodowli pierwotnych i ustalonych linii chondrocytów, prowadzenie procesu różnicowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych w kierunku chondrocytów. Przeprowadzenie analiz z zakresu biologii molekularnej, cytometrii przepływowej, barwień immunohistochemicznych. Ponadto do zadań doktoranta będzie należało przygotowanie publikacji, dysertacji oraz analizy i prezentacji danych.

Dodatkowe informacje:

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@ump.edu.pl

Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 24.08.2023 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.