< Cofnij

Obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny - nowe uprawnienia Wydziału Nauk o Zdrowiu

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 24 października 2016 r. Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna.

Obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny - nowe uprawnienia Wydziału Nauk o Zdrowiu