Rekrutacja studentów - Erasmus 2021-2027

 

 

 

 

 

Uwaga studenci oczekujący na wyniki naboru na wyjazdy Erasmusowe.

Ocena dokumentów złożonych przez studentów w naborze, który zakończył się 24.02.2023 została dokonana.

Niestety wciąż oczekujemy na informację z Agencji Narodowej Programu ERASMUS+ o alokacji śroków finansowych na stypendia, której spodziewamy się pod koniec kwietnia 2023 (termin nie zależy od nas).

W związku z tym nie możemy obecnie przedstawić listy zakwalifikowanych osób do wyjazdu, gdyż od wysokości środków na stypendia będzie zależała liczba zakwalifikowanych studentów. Prosimy jeszcze  o cierpliwość, jak tylko otrzymamy tą ważną informację powiadomimy o tym natychmiast.


REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 Zasady rekrutacji na stypendium w ramach programu Erasmus+ reguluje uczelniany regulamin.

OBOWIĄZKOWE:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. List motywacyjny skierowany do komisji rekrutacyjnej.

3. Udokumentowana średnia ocen za wszystkie ukończone lata studiów liczona zgodnie z zasadami stypendium naukowego (zaświadczenie z Uczelnianego Centrum Obsługi Studentów):

powyżej 3,5 w przypadku studiów, powyżej 3,1 w przypadku praktyk

4. Zaświadczenia o znajomości języków obcych (bez możliwości ich sumowania):
a) Ocena z egzaminu w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
lub
b) Certyfikaty językowe (min. poziom B2 wg. Rady Europy)
lub
c) inne zaświadczenie w przypadku języków mniej używanych (włoski, portugalski, hiszpański) na poziomie min. B2 w przypadku studiów i co najmniej B1 w przypadku praktyk.

UWAGA osoby, które chcą przystapić do egzaminu proszone są o kontakt ze Studium Jęzków Obcych

NADOBOWIĄZKOWE:

5. Udokumentowana praca na rzecz Organu Samorządu Studenckiego oraz w organizacjach studenckich.
6. Zaświadczenie o pracy w kole naukowym (od opiekuna koła potwierdzone przez Zarząd STN).
7. Prezentacja prac naukowych i ich publikacja (spis publikacji wraz z kserokopią pierwszej strony).
8. Reprezentacja w kolegialnych organach Uczelni: Senat, Rady Wydziałów
9. Działalność w innych organach i komisjach Uczelni regulowanych zapisami Statutu UMP oraz Regulaminem Samorządu Studenckiego UMP (m.in. Komisje Senackie, Komisje Wyborcze, Kolegia Dziekańskie i in., minimum jeden rok, potwierdzona przez Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego).
10. Potwierdzenie miejsc medalowych w mistrzostwach uczelni wyższych oraz innych zawodach sportowych w randze, co najmniej mistrzostw Polski.
11. Zaświadczenia o ukończeniu dodatkowych kursów i szkoleń np.: szkoły letnie, itp. trwających minimum 1 tydzień i związanych z kierunkiem studiów.
12. Zaświadczenie o studiach na innych kierunkach – powyżej 1 roku lub ukończone.
13. Praca wolontaryjna (zaświadczenia z podanym czasem pracy - min. 30 godzin na 1 rok oraz opisem wykonanej pracy w ramach wolontariatu).
14. Potwierdzenie z Działu Współpracy Międzynarodowej o liczbie dni poświęconych pomocy przy organizacji przyjazdu lub/i opiece nad studentami zagranicznymi studiującymi na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ramach Programu Erasmus.

Szczegółowych informacji o wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ udziela:  Małgorzata Piórkowska: mpiorkow@ump.edu.pl

Szczegółowych informacji o wyjazdach na praktyki w ramach programu Erasmus+ udziela:  - Magdalena Rolska: mrolska@ump.edu.pl

KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY PRZESŁAĆ:

POCZTĄ TRADYCYJNĄ NA ADRES:
Sekcja Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

!Uwaga! W przypadku językowych certyfikatów państwowych lub dyplomów ukończenia kursów i szkoleń oraz innych studiów - wystarczy przesłać kolorową kopię, prosimy nie przesyłać oryginałów.

 LUB

 W WERSJI PDF JAKO ZAŁĄCZNIKI DO EMAILA: dwmie@ump.edu.pl

 (nie będą akceptowane inne wersje niż PDF)

 !Decyduje data stempla pocztowego/data wysłania emaila!

Jak powiedział patron Programu -  Erazm z Rotterdamu „Dla chcącego nie ma nic trudnego”.

Życzymy powodzenia!

 

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ w edycji 2021-2027 Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi


REKRUTACJA krok po kroku- prezentacja

 


  ---------------------------------------------------------------

PUNKTACJA PRZY KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA STYPENDIUM ERASMUS+

1. Średnia ocen za wszystkie ukończone lata studiów liczona zgodnie z zasadami stypendium
naukowego, w przypadku doktorantów i studentów studiów 2 stopnia, ocena z dyplomu
ukończonych studiów:
- 3.11 = 11 pkt
- 11 pkt za każde 0,1 powyżej 3,11 do 5,0
- dodatkowo za średnią 4,8 - 10 punktów, 4,9 - 20 punktów i 5,0 - 30 punktów.

2. Języki obce
- Egzamin w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu
4,0 = 30 pkt
4,5 = 50 pkt
5,0 = 70 pkt. lub
- Certyfikat:
na poziomie B2 według Rady Europy= 70 pkt;
zaawansowany, np.: matura międzynarodowa, poziom C1 i C2 według Rady
Europy = 120 pkt. lub
- Inne zaświadczenie w przypadku języków mniej używanych (włoski, portugalski,
hiszpański) - minimalny poziom - B według Rady Europy - B1 – 50 pkt tylko w
przypadku praktyk
B2 – 70 pkt
zaawansowany, np.: matura międzynarodowa, poziom C1 i C2 według Rady
Europy = 120 pkt.
- Znajomość języka ojczystego danego kraju w przypadku, gdy student będzie studiował w języku innym niż język tego kraju (np. w Holandii student odbywa studia w j. angielskim, za znajomość j. holenderskiego otrzyma dodatkowe punkty) = 10 pkt.

3. Praca na rzecz Organu Samorządu Studenckiego oraz w organizacjach studenckich
(minimalnie jeden rok potwierdzona przez Zarząd/ Radę/Władze:

Po 25 pkt każde z wyżej wymienionych

4. Praca w kole naukowym (maksymalnie 1 koło naukowe)
- Dłuższa niż 1 rok, ale krótsza niż 2 lata = 5 pkt.
-Trwająca 2 lata i dłużej = 10 pkt.

 

5. Prezentacja prac naukowych i ich publikacja

pierwszy autor = 10 pkt

pozostali autorzy = 5 pkt

nagroda lub wyróżnienie = 15 pkt (co najmniej konferencja ogólnopolska)

6. Reprezentacja w kolegialnych organach Uczelni (co najmniej 75% obecności maksymalnie 2 organy) = 10 pkt.

7. Praca wolontaryjna w organizacjach społecznych np.: hospicjum, PCK, domy dziecka,
domy opieki społecznej, organizacje charytatywne minimalnie i min. 30 godz./1 rok.) = 15
pkt.
Zaświadczenie musi być wystawione przez organizację społeczną na druku oficjalnym, opatrzone pieczęciami z danymi osobowymi przedstawiciela danej organizacji, który wystawia ww. zaświadczenie oraz zawierać opis wykonanej pracy w ramach tego wolontariatu (maksymalnie 2 zaświadczenia).

8. Działalność w innych organach i komisjach Uczelni regulowanych zapisami Statutu UMP oraz Regulaminem Samorządu Studenckiego UMP (m.in. Komisje Senackie, Komisje Wyborcze, Kolegia Dziekańskie i in., minimum jeden rok, potwierdzona przez Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego) = 5 pkt. (maksymalnie 30 pkt.)

9. Pomoc przy organizacji przyjazdu oraz opieka nad studentami zagranicznymi
studiującymi na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ramach
Programu Erasmus w oparciu o zaświadczenie z Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą -  do 15 pkt. do decyzji Komisji Kwalifikacyjnej

10. Miejsca medalowe w mistrzostwach uczelni wyższych oraz innych zawodach sportowych
w randze co najmniej mistrzostw Polski (maksymalnie 2) = 15 pkt.

11. Studia na innych kierunkach:
- powyżej 1 roku = 5 pkt
- ukończone = 10 pkt.


12. Dodatkowe kursy i szkolenia w tym nadobowiązkowe praktyki w czasie trwania studiów
trwające minimum 1 tydzień i związane z kierunkiem studiów - maksymalnie 2 (np. szkoły
letnie) = 5 pkt.