Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Logotypy

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej,
Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

ogłaszają rekrutację na
4-letnie INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE (ISD)
NanoBioTech
w roku akademickim 2018/2019.


O przyjęcie na stacjonarne 4-letnie ISD NanoBioTech, tworzone przez Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania (WBMiZ) Politechniki Poznańskiej, Wydział Technologii Chemicznej (WTCh) Politechniki Poznańskiej oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, prowadzone w języku polskim może ubiegać się osoba, która posiada tytuł magistra lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.

W przypadku cudzoziemców przyjęcie na studia doktoranckie następuje na zasadach obowiązujących obywateli polskich, o ile kandydat spełnia warunki określone w Prawie o Szkolnictwie Wyższym.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierowników ISD:

Limit miejsc: 20, w tym: WBMiZ - 5 miejsc, WTCh - 5 miejsc, WF UM - 4 miejsca, IChB - 6 miejsc.

Kandydaci składają dokumenty na ww. studia w jednej z trzech jednostek.

Warunkiem koniecznym do zgłoszenia swojej kandydatury jest przesłanie kompletu dokumentów (w formie papierowej) do dnia 31.08.2018 roku (piątek) do godz. 14:00 na adres:

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
Z dopiskiem na kopercie: dr hab. Beata Stanisz, prof. UM - koordynator Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich NanoBioTech.

Rozmowa z kandydatami odbędzie się przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną w Uniwersytecie Medycznym, Wydział Farmaceutyczny: 5.09.2018 r., godz. 10:00, sala 107, Coll. Chmiela, ul. Święcickiego 4 w Poznaniu.

Spis dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na ISD NanoBioTech przy Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego:

» REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NanoBioTech


Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Marcinkowskiego, ul. Fredry 10 w Poznaniu, 61-701 Poznań.
  2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować  za pomocą e-mail: ump@ump.edu.pl.
  3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji o przyjęcie na stacjonarne 4-letnie ISD NanoBioTech.
  4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22¹ Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia ISD NanoBioTech.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Logotypy