< Cofnij

Student w projekcie NCN - zgłoszenia do 27.03.2023 r.

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych w Poznaniu oferuje stypendium (1700 zł/ms-c) dla studentki/a, który/a zaangażuje się na okres 14 miesięcy (10.4.2023–10.6.2024) w projekt badawczy dotyczący nieswoistych zapaleń jelit realizowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki 2020/39/D/NZ5/02720.

Klinika prowadzi w interdyscyplinarnym zespole (analitycy, biotechnolodzy, dietetyczki, lekarze, pielęgniarki) liczne badania biomedyczne, które dotyczą m.in. zdrowia i chorób przewodu pokarmowego, w tym żywienia, mukowiscydozy, otyłości, zapaleń jelit. Wykorzystywane są przy tym różnorodne metody analityczne i kliniczne. Informacje o Klinice: http://pedgastro.ump.edu.pl/

Oczekuje się przeciętnego zaangażowania ponad 50 godzin w miesiącu. Zakres prac będzie dopasowany do profilu zaangażowanej osoby i może obejmować m.in.:

Wymagania:

W okresie otrzymywania stypendium student nie może otrzymywać stypendium z innego projektu Narodowego Centrum Nauki.

Oczekiwane cechy i umiejętności:

Dodatkowy atut może stanowić doświadczenie współpracy z zespołem badawczym, szczególnie w zakresie nieswoistych zapaleń jelit, bioinformatyki, immunologii, a także wysoka motywacja do dalszej pracy badawczej po studiach.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10  (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

Klauzula Informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@ump.edu.pl

Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2022 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej). Ogłoszeniodawca nie odsyła ofert nadesłanych pocztą.

Dokumenty należy przesłać na adres pedgastro@skp.ump.edu.pl do dnia 27.03.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 5.04.2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod powyższym e-mailem.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.