< Cofnij

Dofinansowanie kształcenia podyplomowego

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy kadrę administracyjną i kierowniczą UMP do zgłaszania aplikacji na dofinansowanie udziału w studiach podyplomowych lubi studiach MBA w ramach realizowanego programu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada możliwość dofinansowania kształcenia podyplomowego wybranym pracownikom administracyjnym w następującym zakresie:

 1. Studia podyplomowe maksymalnie do kwoty 7 500,00 zł dla jednego uczestnika (ok 4 osoby)
 2. Studia MBA maksymalnie do kwoty 30 000,00 zł dla jednego uczestnika (ok 3 osoby)

Rekrutacja ma charakter trójetapowy:

 1. Zgłoszenie aplikacji do dnia 31 maja 2019 r.
 2. Analiza zgłoszonych aplikacji przez Komisję Rekrutacyjną
 3. Zatwierdzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dnia 19.06.2019 r.

Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny zgłoszonych aplikacji w zakresie:

 1. Terminowości złożenia dokumentacji wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Zgodności programu studiów podyplomowych/studiów MBA z zakresem wykonywanych obowiązków pracowniczych,
 3. Przydatnością studiów w rozwoju wiedzy, kompetencji i umiejętności kandydata w aspekcie jego udziału w realizacji celów strategicznych UMP,
 4. Pełnienia funkcji kierowniczych.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc przewidzianych w programie i uzyskania tej samej oceny dla kandydatów, dodatkowe kryteria obejmować będą: ocenę stażu pracy na Uniwersytecie, ocenę bezpośredniego przełożonego oraz rekomendację Władz UMP.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy z kandydatem aplikującym o udział w programie.

Studia podyplomowe / studia MBA o których dofinansowanie ubiega się kandydat muszą być ukończone (świadectwo ukończenia studiów) do dnia 30.09.2022 r.

Dopuszcza się możliwość zwrotu poniesionych kosztów studiów podyplomowych/studiów MBA dla zakwalifikowanego kandydata do projektu, który rozpoczął już studia. Przy czym studia te powinny rozpocząć się nie wcześniej niż w październiku 2018 r.

Warunkiem otrzymania dofinansowania kształcenia podyplomowego jest przedstawienie podpisanej umowy na realizację studiów podyplomowych/studiów MBA zawartej pomiędzy uczestnikiem studiów a jednostką kształcącą.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia do Działu Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami (p. 143) do dnia 31 maja 2019 r. papierowej wersji następującej dokumentacji:

 1. Formularz osobowy uczestnika
 2. Oświadczenie uczestnika projektu
 3. Karta zgłoszeniowa
 4. Wydruk programu studiów podyplomowych/MBA o udział w których ubiegać się będzie kandydat (ramowy program studiów lub skrótowy opis bloków tematycznych) ze wskazaniem uczelni realizującej studia.

Kandydat zakwalifikowany do udziału w programie zobowiązany będzie do podpisania umowy dotyczącej warunków ukończenia studiów podyplomowych. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w studiach/ nieukończenia studiów uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania.

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji można uzyskać u Kierownika Projektu p. Natalia Kuźniak 61 854 6041 nkuzniak@ump.edu.pl (Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania projektami p. 143)