Informacje dla studentów wyjeżdżających - Erasmus 2021-2027

W przypadku wyjazdu w celu odbywania części studiów:

Osoby zakwalifikowane na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/22 otrzymują stypendium Erasmusa   na okres związany z realizacją części studiów lub praktyki zgodnie z przyznanymi uczelni środkami finansowymi. 

Każdy student przygotowuje:

  1. Program studiów w formie Learning Agreement na jeden wybrany semestr,
  2. Konsultuje go z właściwym Koordynatorem Wydziałowym w celu otrzymania Jego akceptacji potwierdzonej podpisem. 
  3. Po akceptacji Koordynatora Wydziałowego dokumenty w formie on-line student wysyła do uczelni zagranicznej, a w przypadku konieczności wysłania dokumentów w formie papierowej - wysyła je Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej.
  4. Oczekuje na potwierdzenie przyjęcia z uczelni zagranicznej.
  5. Po otrzymaniu potwierdzenia kontaktuje się z Sekcją ds. Współpracy  z Zagranicą w celu ustalenia dalszych formalności min.: sposobu wypłaty stypendium i podpisania umowy z uczelnią macierzystą.

WAŻNE: WYJAZD JEST MOŻLIWY TYLKO W PRZYPADKU ZAAKCEPTOWANIA STUDENTA PRZEZ KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO NASZEJ UCZELNI I UCZELNIE PARTNERSKĄ. BEZ TYCH OBU AKCEPTACJI WYJAZD NIE JEST MOŻLIWY ZGODNIE Z ZASADAMI PROGRAMU ERASMUS+.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY PLANUJĄ POBYT PRZEZ CAŁY ROK AKADEMICKI (CZYLI DRUGI SEMESTR BEZ STYPENDIUM). 
Zgodnie z interpretacją zasad Erasmusa+ otrzymaną z Agencji Narodowej tego Programu jest możliwe przedłużenie pobytu na drugi semestr, pod warunkiem, że taki okres czasu jest przewidziany w umowie bilateralnej pomiędzy partnerskimi Uczelniami.
Studenci postępują tak samo, jak studenci wyjeżdżający na jeden semestr (patrz powyżej), przy czym układają z Koordynatorem Wydziałowym także program studiów na drugi semestr w formie "changes in learning agreement" (osobny druk). 
Każdy wyjazd musi być uzasadniony możliwością realizacji programu studiów obowiązującego w naszej Uczelni, a różnica w liczbie godzin danego przedmiotu nie może przekroczyć 10%. Dlatego planowanie przedłużonego pobytu do całego roku akademickiego musi być uzasadnione merytorycznie. Sama chęć dłuższego pozostania na stypendium Erasmus+ nie jest wystarczającym argumentem.
Po przyjeździe do uczelni partnerskiej studenci zgłaszają chęć całorocznego pobytu przedstawiając do akceptacji zagranicznego Koordynatora Erasmusa formularz "changes in learning agreement".  
Po zaakceptowaniu tego dokumentu przez stronę zagraniczną, co jednocześnie oznacza zgodę na  przyjęcie aplikującego na cały rok pobytu, dokument musi zostać przesłany przez studenta do Działu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej. 
WAŻNE: PRZEDŁUŻENIE WYJAZDU JEST MOŻLIWE TYLKO W PRZYPADKU ZAAKCEPTOWANIA STUDENTA PRZEZ KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO NASZEJ UCZELNI I UCZELNIĘ PARTNERSKĄ. BEZ AKCEPTACJI OBU STRON PRZEDŁUŻENIE NIE JEST MOŻLIWE - ZGODNIE Z ZASADAMI PROGRAMU ERASMUS+.

• Studenci już w momencie otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się na wyjazd mogą starać się o IOZ - indywidualną organizację zajęć. W celu przyznania IOZ należy złożyć w odpowiednim dziekanacie PODANIE.

Indywidualna organizacja zajęć znacznie upraszcza proces niwelowania różnic programowych wynikających z pobytu na stypendium. Student ma możliwość odrabiania przedmiotów również jeszcze przed wyjazdem do uczelni partnerskiej.

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności muszą o tym fakcie powiadomić Sekcje ds. Współpracy z Zagranicą natychmiast po zakwalifikowaniu się na wyjazd w ramach  Programu. 

UCZELNIANY KOD ERASMUS+: PL POZNAN05

Koordynator Uczelniany:
mgr Bożena RADUCHA, braducha@ump.edu.pl

Koordynatorzy wydziałowi:
- Wydział Lekarski:

prof. dr hab. Anna MANIA (kierunek lekarski) amania@ump.edu.pl

- Wydział Medyczny:

dr hab. Marta DYSZKIEWICZ-KONWIŃSKA (kierunek lekarsko-dentystyczny i technik dentystycznych, m.dyszkiewicz@ump.edu.pl

dr hab. Marta STELMACH-MARDAS (kierunek dietetyka, elektroradiologia, optometria i biotechnologia), stelmach@ump.edu.pl

- Wydział Farmaceutyczny:

dr Maciej STAWNY,  mstawny@ump.edu.pl

- Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. Małgorzata ZGORZALEWICZ-STACHOWIAK, neuro@ump.edu.pl